عنوان :  تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی 

دانشگاه علامه 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حبیب هنری

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی کارگر

استاد داور:

دکتر جواد شهلایی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(133نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.89 بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای بهره گیری گردید و سطح معناداری نیز 01/0 p ≤ در نظر گرفته گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پایه و معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعه­ی باشگاه‌های کوچک ورزشی تأثیر دارد. اما بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی تفاوتی نظاره نشد.

کلمات کلیدی: مالیات، معافیت های مالیاتی، باشگاه های کوچک ورزشی، مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1             مقدمه. 2

1-2             اظهار مسأله: 4

1-3             ضرورت و اهمیت پژوهش…. 8

1-4             اهداف پژوهش…. 12

1-4-1 هدف کلی پژوهش…. 12

1-5             فرضیه های پژوهش…. 12

1-6             قلمرو موضوعی: 13

1-7             تعریف واژه ها و اصطلاحات… 14

فصل دوم

2             مقدمه  15

2-1             بخش اول: مالیات… 15

2-1-1   تعریف مالیات: 15

2-1-2   انواع مالیات: 15

2-1-3   پیش زمینه. 16

2-1-4   تاریخچه مالیات… 18

2-1-5   اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی.. 19

2-1-6   انواع معافیت های مالیاتی.. 19

2-1-7   مطالعه معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری.. 23

2-2             بخش دوم: ورزش…. 24

2-2-1   تعریف ورزش…. 24

2-2-2   تجارت و ورزش…. 25

2-2-3   بازاريابي در حوزه ورزش…. 29

2-2-4   صنعت ورزش…. 31

2-2-5   مدل تقسیمات صنعت ورزش…. 33

2-3             بخش سوم: کسب و کار. 34

2-3-1   فضای کسب‌وکار. 34

2-3-2   معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار. 35

2-3-3   حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار. 35

2-3-4   وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها). 36

2-3-5   موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار. 37

2-3-6   شاخص هاي فضاي کسب و کار. 38

2-3-7   شاخص پرداخت مالياتها 41

2-3-8   وضعيت شاخص پرداخت ماليات در ايران.. 43

2-4             بخش چهارم: ورزش و مالیات… 48

2-4-1   ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: 48

2-4-2   آیین نامه اجرایی مادۀ 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب 1380   49

2-5             مطالعات انجام شده. 51

2-5-1   تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 51

2-5-2   تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. 57

فصل سوم

3             مقدمه  59

3-1             روش تحقيق.. 59

3-2             جامعه آماري.. 59

3-3             نمونه آماري، روش نمونه‌گيري.. 59

3-4             ابزار پژوهش.. 59

3-5             روايي و پايايي ابزار تحقيق.. 60

3-6             نحوه جمع آوری اطلاعات… 60

3-7             روش‌هاي آماري تحليل‌داده‌ها 60

فصل چهارم

4             مقدمه  62

4-1             ویژگیهای فردی.. 62

4-1-1   نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس سن.. 62

4-1-2   نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس رشته تحصیلی.. 63

4-1-3   نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس مدرک تحصیلی.. 63

4-1-4   نحوه توزیع نمونه تحت مطالعه بر اساس پست… 64

4-2             آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 64

4-3             تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 65

4-3-1   مطالعه طبیعی بودن توزیع داده ها 65

4-3-2   آزمون فرضیه ها 65

فصل پنجم

5             مقدمه  82

5-1             اختصار پژوهش.. 82

5-2             یافته های پژوهش.. 85

5-3             بحث پژوهش.. 87

5-4             نتیجه گیری کلی.. 92

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-5             محدودیت های پژوهش.. 95

5-6             پیشنهادات… 95

5-6-1   پیشنهادات برخاسته از پژوهش.. 95

5-6-2   پیشنهادات برای سایر محققین.. 96

1-1    مقدمه

امروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف توسعه‌ای نسبتاً زیاد داشته می باشد (الهی، 1383) و به‌عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف تأثیر اساسی دارد (آندروف، 1380). تا جائیکه ورزش در اکثر کشورها به‌مثابه یک تجارت و صنعت به شمار رفته و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به‌عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به‌حساب می‌آورند (الهی، 1387).

 ورزش حرفه‌ای به‌عنوان یکی از حیطه‌های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، تأثیر بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته می باشد، به‌طوری‌که عنایت به ورزش حرفه‌ای کمک شایان و قابل‌توجهی را به اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مبذول داشته می باشد (همان منبع).

ضرورت جهانی‌شدن ورزش که از دهه 1980 آغاز گردید موجب تغییر تأثیر ورزش در جامعه گردید و فرصت‌های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه‌های مختلف ایجاد نمود (ایزدی، 1384).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جذابیت‌های خاص ورزش و به وجود آمدن تمایلات خاصی در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی باعث شده تا تیم‌های ورزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت خود نیازمند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی باشند. زیرساخت‌های اصلی صنعت ورزش را باشگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اقدام می‌کنند (عسکریان، 1383).

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می گردد که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می گردد (بخشی، 1391).

مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی می باشد که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، 1390).

دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با در نظر داشتن اهدافی که آن جامعه تعقیب می کند متفاوت هست (آقایی، 1380).

بهره گیری از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای طرفداری از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌مقصود کمک به قشری خاص اعطا می گردد (نظری، 1390).

شاید بتوان ادعا نمود که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز وارد حیطه ظهور گذاشته می باشد. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد می باشد که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ پس پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامه‌های گوناگون فراهم می کند که بایستی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پیش‌بینی گردد (پورمقیم، نعمت‌پور و موسوی، 1384).

تأثیر ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر می باشد (حسینی و همکاران، 1389). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می­رود. مولین (1983) برای اولین بار از ورزش به‌عنوان یک صنعت یادکرد. او تصریح داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش‌افزوده‌ی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش به شمار می رود (عسگریان و همکاران، 1384).

در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه‌ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاه‌ها صنعت ورزش رونق زیادی یافته می باشد. در کشورهای پیشرفته ارزش‌افزوده صنعت ورزش بخش قابل‌توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و تأثیر مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (علیدوست قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389). این در حالی می باشد که صنعت ورزش در ایران هزینه­بر می باشد. باشگاه های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1381).

تأثیر باشگاه‌ها در صنعت ورزش، اهميت بسیاری دارد، به‌طوری‌که باشگاه‌هاي حرفه‌ای ورزشي هستة اصلي آن به شمار می‌طریقه، ريشه و هستة اصلي توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌ها شكل می‌گیرد و زيرساخت اصلي صنعت ورزش، باشگاه‌هايي هستند كه به‌مثابه کارخانه‌های توليدي و بنگاه‌های اقتصادي اين صنعت اقدام می‌کنند (خبیری، الهی، 1384).

1-2    اظهار مسأله:

در عصر حاضر ورزش به‌عنوان یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف تأثیر دارد و هم‌اکنون یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از صنایع درآمدزا در قرن 21 به شمار می‌رود. ورزش جزء پدیده‌هایی می باشد که در جامعه مدرن تأثیرگذاری غالبی دارد. هیچ جنبه دیگری از مسائل اجتماعی تا این حد موردتوجه رسانه‌ها قرار ندارد (وان هردن و پلیسیس[1]، 2003).

در سطح بین‌المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست (عسگریان و همکاران، 1384). صنعت ورزش، بخش‌هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و طرفداری مالی، ورزش‌های حرفه‌ای، پوشاک ورزشی، رسانه‌های ورزشی و ورزش‌های تفریحی را در برمی‌گیرد و هرساله در حال رشد می باشد(آندروف، 1386؛ احسانی و همکارانش، 1387؛ ایزدی،1383). در بازارهای امروزی شرکت‌ها به دنبال روش‌های جدید برای فعالیت‌های بازاریابی خود هستند وسعی می‌کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز سازند و سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند و بدین مقصود هزینه‌های هنگفتی را صرف این کار می‌کنند. یکی از این‌ روش‌ها طرفداری‌های مالی ورزشی می باشد که از این طریق شرکت‌ها با طرفداری از رویدادها یا باشگاه‌های ورزشی به دنبال اهداف مختلفی هستند (بلوریان، 1387).

امروزه بازاریابی ورزشی همگام با صنعتی شدن ورزش، خود به یک صنعت جهانی درآمدساز تبدیل‌شده می باشد که نتیجه‌اش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمان‌های ورزشی می باشد که همسو با آن فرایندهایی مانند بلیت‌فروشی، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و … اهمیت فراوانی پیدا نموده می باشد (محرم زاده، 1382).

ورزش سال‌هاست که از حالت ورزش صرف خارج ‌شده و تبدیل به یک صنعت و عامل اقتصادی بسیار فراگیر، حتی سلاحی سیاسی شده می باشد (شجاعی، 1390). یکی از راه‌های تأمین بودجه کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی به ویژه فعالیت‌های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی در صنعت ورزش می باشد (احسانی و همکارانش،1387؛ تندنویس و قاسمی، 1386؛ میناگان، 2001؛ اسمیت[2]، 2008). طرفداری مالی ورزشی روشی می باشد که یک شرکت با بهره گیری از آن برای طرفداری از یک رویداد فرهنگی، اجتماعی یا ورزشی و به‌مقصود دستیابی به مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی آن شرکت برمی‌گزیند (استوتلار[3]، 2009).

امروزه در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کلان پرداختن به ورزش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بالندگی و شکوفایی استعدادها در آحاد یک ملت،‌ موردتوجه اکثریت قریب به‌اتفاق دولت‌هاست. بخصوص در ایران به خاطر تنیده شدن زندگی اجتماعی و روزمره مردم با انواع استرس‌ها و اضطراب‌ها و دل‌مشغولی‌ها،‌ فراهم کردن شرایط و امکانات مدرن و مناسب و با استانداردهای جهانی ورزش جزو ضروری‌ترین اقدامات به ‌حساب می‌آید. در صورت توجه و به‌کارگیری توانایی مدارس،‌ در درازمدت می‌توان با کمترین هزینه به بهترین گزینه و افتخارات رسید و می‌توان از مدارس علاوه بر محلی برای یادگیری کتب درسی به‌عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح صحیح علمی و عملی و یادگیری موسیقی و انواع فعالیت‌های هنری و فکری بهره گیری نمود(رضوی، 1385).

در کشورهای پیشرفته مدارس تا آخر روز باز هستند و دانش آموزان اوقات فراغت خود را با مشغول بودن به انواع امکانات هنری و علمی در آنجا صرف می‌کنند و به همین خاطر در آن‌ها هیچگاه روحیه مدرسه گریزی وجود ندارد. همین روحیه باعث می گردد که بین مربیان و دانش آموزان فاصله مصطلح در کشورهای غیر پیشرفته وجود نداشته باشد و مربیان در جریان همین فعالیت‌ها نیز بهتر به کشف استعدادها بپردازند (همان منبع).

باشگاه‌های ورزشی تأثیر بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می­شوند. ازاین‌رو تأثیر و سهم باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نباید فراموش گردد. احمدی (1385) وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را به‌عنوان یکی از موانع و معضلات خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های ورزشی اظهار می کند.

عارفیان (1385) اظهار می‌دارد 90 درصد مدیران استان مازندران به‌شدت در نیل به اهداف خصوصی‌سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمین‌هایی با کارایی ورزشی و …، درراه رفع موانع و معضلات خصوصی‌سازی موافق بوده‌اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به‌مقصود خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ضمانت اجرایی آن‌ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویت‌های حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته، پیش‌زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی ایجاد گردد (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، 1390).

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تأثیر مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها بر عهده ‌دارند. آن‌ها در تمامي اقتصادها، اكثريت عظيمي از بنگاه‌هاي تجاري را تشكيل می‌دهند كه عهده‌دار ايجاد شغل در جامعه‌اند و یک‌سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصي در اين شرکت‌ها صورت می‌گیرد. اهميتي كه صنايع كوچك در توسعه اقتصادي كشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته می باشد (نمود، 1391).

اصولا در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياستهاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌مقصود كاهش فقر و ايجاد اشتغال، از مهمترين اولويت هاي توسعه دولت ها به شمار می رود. ميزان موفقيت دولتها به فراهم آوردن شرايط مناسب براي فعاليت بخش خصوصي كه بخش اعظم آن‌ها در چارچوب بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فعاليت مي كنند، بستگي دارد. در ايران با وجود آنكه 99 درصد از بنگاه‌هاي تجاري را كسب و كارهاي كوچك و متوسط تشكيل می‌دهند، تنها 17 درصد ارزش‌افزوده صنعت متعلق به آن‌ها می باشد (همان منبع).

تعداد صفحه :126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان