گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان : مطالعه و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی

گروه مدیریت فن ­آوری اطلاعات

پایان نامه جهت اخذ كارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

گرایش سیستمهای اطلاعاتی

موضوع:

مطالعه و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

(مطالعه موردی كمیته امداد امام خمینی(ره))

استاد راهنما:

دکتر زین العابدین امینی سابق

استاد مشاور:

دکتر یداله عباس زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل1

1-1-   مقدمه………………………………….. 1

1-2-   اظهار مساله………………………………….. 1

1-3-   اهمیت و ضررورت پژوهش…………………………………… 2

1-4-   سئوالات پژوهش…………………………………… 3

1-5-   اهداف پژوهش…………………………………… 3

1-6-   چارچوب نظری پژوهش…………………………………… 4

1-6-1- متغیرهای پژوهش…………………………………… 4

1-6-2- متغیر مستقل (X)………………………………….

1-6-3متغیر وابسته (Y)………………………………….

1-7-   فرضیه های پژوهش…………………………………… 6

1-8-   روش پژوهش…………………………………… 7

1-9-   روش گردآوری اطلاعات……………………………………. 7

1-10- جامعه و نمونه آماری…………………………………… 7

1-11- قلمرو پژوهش…………………………………… 8

1-12- مفاهیم وتعاریف نظری…………………………………… 8

1-12-1-. تعریف واژگان کلیدی…………………………………… 8

1-13- معضلات و تنگناهای پژوهش…………………………………… 9

1-14- جمع بندی…………………………………… 9

فصل 2  

2-1-   مقدمه………………………………….. 10

2-2-   ادبيات نظري تحقيق…………………………………… 10

2-2-1-….. ايرانيان هر سال چقدر صدقه مي​دهند؟………………………………….. 10

2-2-2-…. صدقه دادن مدرن………………………………….. 11

2-2-3-…. تأثیر پرداخت‏‌های الکترونیک در گسترش تجارت الکترونیک……………….. 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-4-…. مراحل تجارت الکترونیکی…………………………………… 14

2-2-5-…. اهمیت سیستم های پرداخت……………………………………. 14

2-2-6-…. سیستمهای پرداخت و پایداری مالی…………………………………… 15

2-2-7-…. سیستمهای پرداخت و كارایی اقتصادی…………………………………… 15

2-2-8-…. مروری بر سیستمهای پرداخت الكترونیك……………………………………. 15

2-2-9-… سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت……………………………………. 17

2-2-10-. انتقال وجوه الكترونیك……………………………………. 17

2-2-11-. کارتهای پرداخت……………………………………. 18

2-2-12-. انواع سرویس های تجارت الكترونیكی…………………………………… 19

2-2-13-. زیرساختهای پرداخت الكترونیكی…………………………………… 19

2-2-14-. روشهای جمعآوری اعانات……………………………………. 19

2-2-15-. تاریخچه خدمات الكترونیكی بانکی در جهان و ایران……………………… 21

2-2-16-. مزایای پرداختهای الكترونیكی…………………………………… 22

2-2-17-. تأثیر خیرین در توسعه و ایجاد زیرساخت روشهای پرداخت الکترونیک…………… 22

2-2-18-. تاریخچه کمیته امداد………………………………….. 23

2-3-   پیشینه پژوهش…………………………………… 24

2-3-1-… تحقيقات داخل كشور…………………………………. 24

2-3-2-… تحقيقات خارج از كشور…………………………………. 28

فصل 3   

3-1-   مقدمه………………………………….. 31

3-2-   روش پژوهش…………………………………… 32

3-3-   مراحل انجام پژوهش…………………………………… 34

3-4-   ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………………………. 34

3-5-   روش کتابخانه ای…………………………………… 35

3-5-1روش دلفی…………………………………… 36

3-5-2پرسشنامه………………………………….. 37

3-6-   مقیاس سنجش متغیرها ………………………………….38

3-6-1-…. طیف لیکرت……………………………………. 38

3-7-   جامعه آماری…………………………………… 40

3-8-   نمونه آماری…………………………………… 40

3-9-   تعیین حجم نمونه………………………………….. 41

3-10- روش توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه………………………………….. 42

3-11- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………… 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-11-1-. روایی پرسشنامه………………………………….. 42

3-11-2-. پایایی پرسشنامه………………………………….. 43

3-11-2-1- روش محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………… 44

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….45

3-12-1-. آزمون فریدمن…………………………………… 45

3-12-2-. ادبیات ANP……………………………………

3-12-3-. روش پژوهش ANP……………………………………

فصل 4  

4-1-   مقدمه………………………………….. 51

4-2-   رو ش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….52

4-2-1آمار توصیفی…………………………………… 52

4-2-2توصیف متغییرهای پژوهش…………………………………… 57

4-2-3آمار استنباطی…………………………………… 61

4-2-3-1-  آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه (آزمون آلفای کرونباخ)…………. 62

4-2-3-2-  آزمون فرضیات پژوهش………………………………….62

فصل 5  

5-1-   مقدمه………………………………….. 71

5-2-   موضوع و نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش…………………. 71

5-3-   نتایج و پیشنهادهای حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش……………. 73

5-4-   پیشنهادات اجرایی…………………………………… 73

5-5-   پیشنهادهایی برای محققین آینده…………………………………. 74

ضميمه ‌أ …………………………………. 75

فهرست مراجع………………………………….  78

واژه نامه انگلیسی به فارسی…………………………………… 79

چکیده:

كمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یكی از نهادهای مردمی، در ترسیم خط مشی­های اساسی خود، بر طرفداری ، همكاری و مشارکت مردمی تاكید اساسی دارد و بر این مبنا جذب کمک های مردمی را به عنوان ساز و كار هدایت­كننده مشارکتهای مردمی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه می­پندارد. از آنجا كه جذب کمک های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه، دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه اعتقادی و شرعی می باشد و از سوی دیگر فعالیت­هایش در یك سازمان متمركز می باشد، خواه ناخواه با عوامل و احیاناً موانعی روبرو می باشد كه می­تواند بر این طریقه تاثیرگذار باشد. این عوامل كه بخشی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی می باشد، به دلیل آنكه می‌تواند بر تداوم جذب کمک ها و ارتقاء كارایی و كیفیت آن تاثیرگذار باشد، نیاز به شناخت و مطالعه دارد. این پژوهش با درك این ضرورت و با هدف شناخت برخي عوامل برون سازمانی موثر بر جذب و توسعه مشارکت های مردمی و شناخت الگوهای جدید پرداخت كمك ها انجام یافته می باشد و می كوشد تاثیر پاره­ای متغیرهای برون سازمانی نظیر میزان آشنایی و استقبال مردم از فعالیتهای كمیته امداد با تسهيل بهره گیری از فناوري هاي نوين و هزینه­ های مربوط به پیاده­سازی روشهای جدید جمع ­آوری اعانات بر مشاركت های مردمی را مورد آزمون قرار دهد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بر اساس مطالعه های آماری در سالهای اخیر ، کاهش اقبال عمومی در مشارکت مردم در بعضی روشهای سنتی کمک به موسسات عام المنفعه را نشان می دهد، از سوی دیگر معضلات روزافزون اقتصادی تامین مایحتاج نیازمندان جامعه را دوچندان کرده ، به نحویکه عدم کمک به این قشر از جامعه از سوی توانمندان و موسسات عام المنفعه می تواند چالشهای جدی در مسیر زندگی این خانواده ها ، فرزندان آنان و نهایتاً دولت ایجاد کند.

بنابر همین علت های یافتن راه­کارهای جدید جهت جذب هرچه بیشتر کمکهای اقشار توانمند جامعه در تسهیل زندگی نیازمندان اقدامی ضروری می باشد، در این راستا یکی از راهکارهای ممکن ، بهره گیری از روشهای الکترونیکی ، در دسترس و آسان می باشد.

شناسائی و بکارگیری هریک از این روشها نیازمند مطالعه ، تحلیل ، هزینه و….. می باشد ، لذا ضروری می باشد قبل از سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیرساخت هر یک از روشها به مطالعه و تحلیل میزان استقبال خیرین و حجم کمکهای قابل جمع آوری از طریق آنها پرداخته گردد تا از بازدهی مناسب هزینه ها در هر روش اطمینان حاصل گردد.

در این فصل آغاز به اظهار مساله، تشریح ابعاد آن، و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته می­گردد. آنگاه سوال و فرضیات پژوهش تشریح شده و متغیرهای پژوهش شناسایی می­گردد. در ادامه به اظهار اهداف پژوهش، چارچوب نظری پژوهش و معرفی متغیرها و همچنین مدل مفهومی، روش پژوهش، روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، جامعه آماری و نمونه آماری، تعریف قلمروی پژوهش پرداخته و در نهایت واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح تعریف می­گردد.

2-1- اظهار مسأله

با در نظر داشتن گسترش روزافزون مشكلات اقتصادی و معیشتی در كشور و افزایش تعداد خانواده های نیازمند و اقشار ضعیف در جامعه و تغییر الگو و سبك زندگی بویژه در كلانشهرها ، در نظر داشتن این دسته از افراد جامعه بیش از پیش مغفول مانده و افراد توانمند نیز به دلالیل مختلف مانند عدم اطلاع کافی از مشكلات هم وطنان نیازمند، عدم اعتماد کافی نسبت به موسسات عام المنفعه و خیریه ها و عدم دسترسی آسان به راه های كمك به نیازمندان ، مشاركت كمتری در این خصوص دارند ، لذا موسسات عام المنفعه ، علاوه بر اطلاع رسانی درست و شفاف و اعتماد سازی بایستی به ایجاد بسترهای مناسب و در دسترس بمنظور جذب مشاركت هرچه بیشتر توانمندان جامعه ، اهتمام ورزند.

البته مجموعه­هایی مانند كمیته امداد و بهزیستی از منابع مختلف جهت تامین هزینه­های پرداختی به مددجویان و اقشار آسیب­پذیر بهره گیری می­کنند ، بخشی از این منابع از محل بودجه دولتی، بخش دیگر از محل درآمدهای اختصاصی نظیر، درآمد شركتها و كارخانجات تابعه و مابقی از محل كمكهای مردمی تامین می­گردد، در مورد کمیته امداد از آنجا كه براساس برنامه پنجم توسعه قرار می باشد بودجه دولتی سالیانه این نهاد هر سال 10% كاهش یابد، لذا بر این اساس لزوم توجه و تمركز بر اعانات و كمكهای مردمی دوچندان خواهد بود.

پیش روی طی مشاهدات و بازخوردهای دریافتی از سطح جامعه (تماس­ها و پیام­های مردم در سامانه اینترنتی، سامانه پیام کوتاه، مراکز پاسخگوئی مشارکت­های مردمی و… ) به علت های متعدد از قبیل سبك زندگی شهری و عدم دسترسی عده زیادی از شهروندان كه مثلاً با وسایط نقلیه شخصی تردّد می‌كنند و یا نظاره دستبرد سارقین و افراد معتاد به صندوق­های صدقات در سطح خیابانها و معابر و… اعتماد و اقبال عمومی نسبت به پرداخت كمكها بصورت سنّتی دچار كاهش شده می باشد، از سوی دیگر دسترسی و ضریب نفوذ بالای اینترنت و خدمات الكترونیكی و اطمینان از وصول آنها، رغبت و تمایل افراد را جهت بهره گیری روشهای جدید در جهت پرداخت صدقات و اعانات بیشتر نموده و لذا ایجاد بستر مناسب ، آسان و در دسترس را طلب می­نماید.

درحال حاضر روشهای الكترونیكی موجود جهت جذب کمکهای مردمی (صدقات و اعانات) از این قرار می باشد:

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایانه های فروش (POS).

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سیستمهای خودپرداز (ATM).

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سایت های اینترنتی (شامل سایت کمیته امداد و سایت بانکهایی که با امداد توافق نامه دارند).(Online Payment)

– جمع آوری کمکها از طریق موبایل پرداخت (Mobile Payment).

– جمع آوری کمکها از طریق سیستم (USSD).

– جمع آوری کمکهای مردمی از دستگاه کارتخوان کارتهای شهروندی (بلیط الکترونیکی مترو، اتوبوس و… ).(Card Reader) يا (RFID)

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

بر مبنای آن چیز که در اظهار مساله درمورد ضرورت تمرکز و اهتمام در جذب کمکهای مردمی آمد ، با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن فناوری­های نو ، روشهای مختلفی در این راه بکار گرفته می گردد که هر یک از این روشها بر اساس سلایق و امکانات مخاطبین، مورد بهره گیری گروهی از آنان قرار می گیرند ، لیکن آماده سازی و توسعه بستر و زیرساخت هر یک از این روشها مشمول هزینه های خاص خود می باشد و از طرفی میزان و حجم کمکهای جذب شده در بستر هر روش متفاوت می باشد و بایستی درآمد (کمک) جذب شده از هر روش را با هزینه پیاده سازی و توسعه آن مقایسه نمود و به این ترتیب مقرون به صرفه بودن روشها و پیاده سازی زیرساخت آن را مورد مداقّه قرار داد ، تا با یافتن نقاط اپتیمم از هدر رفتن درآمدها و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری گردد.

از سوی دیگر از آنجا كه محقق قبلاً در این زمینه­ها تجارب و سوابق اجرائی و مدیریتی داشته و این مسائل را بطور ملموسی درك و راه­كارهائی را ارائه نموده، اقدام به پیشنهاد طرح پژوهش علمی در این باره كرده می باشد، تا بتواند در راستای ارتقای سطح خدمات از طریق جذب مشاركتهای مردمی گامی بردارد.

4-1- سوالات پژوهش

پرسش اصلی پژوهش حاضر به صورت زیر می‌باشد:

1- بهره گیری از زیرساخت­های روشهای الکترونیکی چه تاثیری در افزایش مشاركت وکمک­های مردمی دارد؟

2- آیا روشهای الكترونیكی جمع ­آوری کمک­ها مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت؟

3- اولویت مردم برای كمك­های عام المنفعه از طریق كدامیك از روشهای الكترونیكی می باشد؟

5-1- اهداف پژوهش

این پژوهش بصورت مشخص در كمیته امداد امام خمینی(ره) مورد مطالعه و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی می باشد.

1- شناسائی میزان توفیق روشهای الكترونیكی در جمع ­آوری كمك­های مردمی.

2- شناسائی میزان استقبال از روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی.

3- شناسائی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی.

4- مقایسه زیرساخت روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این پژوهش كمك به مدیریت و توسعه مشاركتهای مردمی در موسسات عام المنفعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای جدید الکترونیکی انجام می­گردد.

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان