گرایش : تحول

عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری ساز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: تحول

عنوان:

مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

استاد راهنما:

دکتر یوسف پاشازاده

استاد مشاور:

دکتر حسن الوداری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

مطالعه حاضر تحت عنوان «مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی» بر روی 140 نفر از مدیران ارشد ومیانی سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده اند، به روش توصیفی(از نوع پیمایشی)و با بهره گیری از پرسشنامة «سبک های تصمیم گیری» بروس و اسکات و پرسشنامة «نوآورانه بودن سازمان» مقیمی اجرا گردیده می باشد؛ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس آزمونهای تحلیل رگرسیون چند گانه، باینومیال و فریدمن به توضیح زیر می باشد:

فرضیة اصلی: از بین سبک های مختلف تصمیم گیری(عقلایی، وابستگی، مشارکتی، شهودی، اجتنابی و آنی) فقط بین سبک تصمیم گیری مشارکتی با نوآوری سازمانی رابطة معنی دار آماری به دست آمده می باشد (p< 0/01).

فرضیة 1. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی آنی نمی باشد(84 % درصد مخالف).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیة 2. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی اجتنابی نمی باشد(62 % درصد مخالف).

فرضیة 3. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی عقلایی می باشد(99 % درصد موافق).

فرضیة 4. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی شهودی می باشد(64 % درصد موافق).

فرضیة 5. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی وابستگی می باشد(91 % درصد موافق).

فرضیة 6. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا نمود، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشارکتی می باشد(83 % درصد موافق).

سؤال جانبی: براساس آزمون فریدمن، اولویت بندی سبک های غالب تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی به ترتیب عقلایی، وابستگی، مشارکتی، شهودی، اجتنابی و آنی می باشد.

فصل اول: کلیات و طرح پژوهش

مقدمه:

امروزه با پيچيدگي وتخصصی شدن رقابت، نوآوري به عنوان يكی از مزيت هاي اصلي براي حيات سازمانها محسوب مي گردد. همه سازمانها براي بقا و ماندن نيازمند ايده هاي نو و بديع هستند. ا يده هاي نو و بديع همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي گردد و آن را از نيستي و فنا نجات مي دهد. نوآوري نه تنها سازمان ها را قادر می سازد نسبت به رقبا مزيت رقابتی به دست آورند، بلکه ابزار سودمندي را براي ارتقاي عملکرد سازماني ارائه مي كند. دانش تصمیم گیری به عنوان منبع عمده براي نوآوري و بهره وري سازماني از اهميت فوق العاده اي برخوردار می باشد. هدف عمده دانش تصمیم گیری در قالب تنوع در سطوح تصمیم گیری، ايجاد و سازماندهي محيطي می باشد كه در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با يكديگر تبادل نموده، دانش ديگران را با دانش خود تركيب كرده ونهايتاً آن را به كار بندند. بكارگیری و بهره گیری از    سبک های تصمیم گیری متنوع در اتخاذ تصمیمات در سطوح مختلف سازمانی به اقتضای زمان، از ناحیة مدیران به نوبة خود به نوآوري در سازمان منجر خواهد گردید؛ از اين رو می باشد كه تصمیم گیری در قالب علمی خود و به اشکال مختلف در یک سیستم، به عنوان منبع و مرجعی اصلي در نوآوري شناخته شده می باشد و از الزامات اساسي فرآيند نوآوري در سازمان محسوب مي گردد (آقایی فیشانی، 1377).

1-1- اظهار مسأله

تصمیم گیری برای بهره گیری کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی برای هر مدیری امری ضروری می باشد و یک مدیر همیشه در صدد می باشد تا بیشترین بهره‌وری را از امکانات و منابع خود برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده سازمانی محقق سازد. در فرآیند تصمیم گیری، تحصیلات، اطلاعات و تجربیات شخصی مدیر کافی به نظر نمی رسد؛ از این رو مدیران از روشهای گوناگون، سبکهای مدیریتی مختلف، مدل های تصمیم گیری متفاوت و مشاوران زیادی بهره می گیرند تا بتوانند به استانداردهای مطلوب خود و اهداف مورد نظر سازمان دست یابند. همچنین تصمیم گیری در مدیریت همواره از جهات مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد؛ این مفهوم ممکن می باشد از دیدگاههای مختلف مطالعه گردد اما شاید مهمترین و قدیمی ترین پایة تقسیم بندی تصمیم گیری مربوط به میزان اثر فرد یا گروه در تصمیم گیری باشد. لذا تصمیم گیری در هر سازمان از مهمترین فعالیت های مدیریت به شمار می رود و هر یک از نظام های تصمیم گیری نیز دارای مقتضیات و معایب و مزایای خاص خویش هستند (آقایی فیشانی، 1377).

بعضی از مدیران به مدیریت و تصمیم گیری مشارکتی و بعضی دیگر به مدیریت و تصمیم گیری متمرکز و غیر مشارکتی متوسل می شوند؛ لذا هر جا سازمانی هست، چنین فرآیندی هم هست و هر یک از سبکهای مدیریت و مدل های تصمیم گیری نیز که نظام های تصمیم گیری مدیران در سازمان ها، مناطق و کشورهای مختلف را تشکیل می دهند دارای محاسن و معایبی هستند و بعضاً تحت الشعاع عوارض و آسیبهای متعدد قرار گرفته و باعث می شوند که بعضی از سازمانها از دستیابی به خلاقیتها و نوآوری های سازمانی لازم برای ادامة حیات در دنیای رقابتی کنونی بازمانده و ضمن از دست دادن    سرمایه های محدود و حیاتی سازمان و متضرّر شدن در صحنه های رقابتی، به اهداف و آرمانهای ایده آل سازمانی خود نیز دست پیدا نکنند (سعادت، 1372).

نوآوري از کلمه لاتين ” Innovate ” به معناي « ساختن يک چيز جديد » استخراج شده می باشد. شوچيتي اولين کسي بود که نوآوري را در قالب مفهوم علمي مطرح نمود. در واقع وي در پي شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي کشورها بود که در اين راستا به تأثیر و اهميت حياتي نوآوري در رشد کشورها پي برد (آقایی فیشانی، 1377).

آسیب شناسی دانشی می باشد که در آن بافت های بیمار در گیاه یا موجودات زنده مطالعه و مطالعه    می گردد. پس بهره گیری از این واژه در مدیریت جامعه و سازمان بر این پیش فرض استوار می باشد که آنها، ساختاری زیستی دارند و می توان در آنها عناصر بیماری زا را شناخت و بافت های آسیب دیده و آسیب پذیر را بازشناسی نمود (الوانی، 1384).

از این نظر هدف آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران، درک و شناخت روابط و تأثیرات متقابل مدل تصمیم گیری موجود و گرایش به نوآوری سازمانی و نیز اثرات مطلوب و نامطلوب آنها در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در حال حاضر سازمانهای متعددی در استان آذربایجان غربی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خدماتی، انتظامی، امنیتی و… فعالیت می نمایند که بعضی از این سازمان ها خصوصی، بعضی نیمه خصوصی و تعداد زیادی نیز سازمان های دولتی هستند (در حال حاضرتعداد سازمان های فعال دراستان آذربایجان غربی هفتاد سازمان می باشد).

امروزه تحولات روز افزون زندگی بشر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و… موجب گردیده می باشد که ضرورت ایجاد ایده های نو و خلاق، نسبت به گذشته افزایش یابد و مباحث مربوط به تحول و تغییر پارادایم ها و طریقه و رخدادها وتصویرها در ابعاد مختلف زندگی جدی تر گرفته گردد که سازمانها نیز یکی از بسترهای مهم این رویدادها می باشند و مجبورند با آن همگام بشوند؛ نوآوري يک فرآيند می باشد که در اين فرآيند آغاز فرد اجازه مي دهد تصورش به آسمانها صعود کند، سپس آن را به زمين مي‌آورد و مهندسي مي کند (مهندسي ايده‌) تا تبديل به ايده گردد، سپس ايده‌ها را از طريق مديريت ايده به ايده هاي عملي، مفيد و مناسب تبديل مي کند (شهرآرای و همکاران، 1375).

امروزه سازمانها براي زنده ماندن و گريز از مرگ و ايستايي و انطباق با محيط ناپايدار و متغير بيرون، به تحول و نوآوري نياز دارند. درپيش روي مديران همه سازمان ها شعار « نابودي در انتظار شماست مگر اينكه نوآور باشيد » قرار دارد. مسائل امروز سازمانها با راه حل هاي ديروز حل شدني نيست وشرايط محيطي به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن گرديده كه سازما نها ديگرنمي توانند بدون نوآوري حيات بلندمدت خود را تضمين نمايند.

نظام تصمیم گیری مدیران در ایران و به تبع آن در استان آذربایجان غربی و سازمانهای دولتی آن نیز دارای بعضی معضلات، و مبتلا به پاره ای آسیبها و عوارضی می باشد که بارها و بارها در گذر زمان و به اشکال گوناگون خود را در عملکرد سازمان های دولتی استان، اعم از اجرایی، خدمات رسان، اقتصادی، نظامی و… نشان داده و با سطح نوآوری سازمانی در نهادها وسازمانهای مذکور نیز در ارتباط می باشند.

لذا پژوهش حاضر در صدد مطالعه و شناسائی آسیب ها و عوارض موجود در نظام تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی و شناخت رابطة آن با سطح نوآوری سازمانی در این سازمان ها به مقصود ارائه راهکارهای سازنده و مناسب به مسئولین و دست اندر کاران در این زمینه می باشد.

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری می باشد، تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر می باشد. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی می باشد. مدیر همواره مواجه با مواردی می باشد که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند، و کیفیت و چگونگی این تصمیمات می باشد که میزان توفّق و تحقق هدفهای سازمان را معین می کند. از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیک های اخذ تصمیم برای مدیران بسیار مهم بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزارهاست که توانایی مدیران در اخذ تصمیمات کارآمدتر و مؤثرتر افزایش می یابد (الوانی، 1384).

بشر در اين عصر با جهشي كوانتمي و يا عميق ترين خيزش اجتماعي با خلا قانه ترين نو سازي مواجه گرديده می باشد. در اين عصر تأثیر ماهواره ها و رسانه هاي گروهي و ارتباطات جهاني به نحو شگفت‌آوري متحول گشته و انتقال معارف بشري و عصر اطلاعات را به درون كشورها، شهرها، روستاها، مدرسه ها و خانه‌ها به خوبي ميسر ساخته می باشد (صافي، 1381).

در جامعه ما علي رغم داشتن نيروهاي مستعد، توانايي هاي خلاق هرز مي‌رود، علت اصلي اين امر نا‌مشخص بودن جايگاه خلاقيت و فقدان بستر رشد آن می باشد. در حاليكه درجامعة روبه رشد و توسعة ما نيز در نظر داشتن اين مسأله تأثیر حياتي دارد. زيرا براي نائل شدن به پيشرفتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي به افراد مستعد و خلاق نيازمند هستيم (حسيني، 1381).

در چنين عصري براي ادارة سازمانهاي گوناگون، بايد به نوآوري، نوجويي و نوخواهي و بهره گيري از دستاوردهاي اخلاقي، علمي، فني بشري همت گماشت و راه را در اين سازمانها براي نو آوري و ارائة طرحهاي مناسب هموار كرد و مديراني مبتكر و خلاق را براي رده‌هاي متفاوت مديريت برگزيد. مديران توانمندي كه قادر باشند با اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي بايسته، در سازمانهای دولتی، زمينه را براي تجلّي و بروز استعدادها و خلاقيتهاي کارکنان در راستای متحول کردن سیستمها و سازمانها فراهم سازند (صافي، 1381).

3-1- اهداف پژوهش

1-3-1- اهداف کلی

شناسایی ارتباط بین «سبک های تصمیم گیری مدیران» با «نوآوری سازمانی» در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

2-3-1- اهداف جزئی

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و میزان ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

تعداد صفحه : 202

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان