گرایش : مدیریت مالی

عنوان : تأثیر ساختار هیأت­ مدیره شرکت­ها بر سیاست­های متهورانه مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نیشابور

پایان ­نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)

عنوان:

تأثیر ساختار هیأت­ مدیره شرکت­ها بر سیاست­های متهورانه مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا اسعدی

استاد مشاور:

دکتر رضا تهرانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………. ه

فصل 1 : كلیات

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-4) اهداف و سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

1-5) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………6

1-6) مطالعه اجمالی پیشینه داخلی و خارجی……………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………….. 9

1-8) اختصار و نحوه فصل بندی پایان نامه…………………………………………………………………..11

فصل2 : ادبیات موضوع

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-2) مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..14

2-2-1) هیات مدیره و تئوری نمایندگی………………………………………………………………………17

2-2-2) حاکمیت شرکتی و مالیات……………………………………………………………………………..18

2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….20

2-2-4) ساختار هیات مدیره……………………………………………………………………………………… 27

2-2-5) هیات مدیره و مسئولیت آن……………………………………………………………………………..29

2-2-6) هیات مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی……………………………………………………………..31

2-2-7) ترکیب هیات مدیره و تهور مالیاتی اعضای موظف و غیرموظف………………………….32

2-2-8) معیارهای سنجش ساختار هیات مدیره……………………………………………………………34

2-2-9) مالیات………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-10) دیدگاه­های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی………………………………………………….42

2-2-11) علل و زمینه­های ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران……………………………………………….42

2-2-12) اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………………………..51

2-2-13) مالیات بر درآمد شرکتها…………………………….. …………………………………………….51

2-2-14) نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات…………………………………………………………..52

2-2-15) تعریف سیاستهای متهورانه مالیاتی………………………………………………………………54

2-2-16) ابزارهای سیاستهای متهورانه مالیاتی…………………………………………………………….56

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-17) انگیزه های اعمال سیاستهای متهورانه مالیاتی………………………………………………..66

2-2-18) محدودیت­های اندازه­گیری سیاستهای متهورانه مالیاتی…………………………………..67

2-3) پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………….68

2-4) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………..71

2-5) اختصار فصل………………………………………………………………………………………………….77

فصل3 : روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….79

3-2) سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………79

3-3) چگونگی تدوین فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………80

3-4) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..80

3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونه­گیری و نمونه­ها…………………………………………………….80

3-6) داده­ها­ی مورد نیاز، متغیرهای پژوهش و روش محاسبه آنها…………………………………….81

3-7) طرح آزمون آماری فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………..84

3-8) اختصار فصل………………………………………………………………………………………………….87

فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………89

4-2) آمار توصیفی داده­ها و متغیرهای پژوهش…………………………. ………………………………..90

4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….91

4-3-1) مطالعه فرضیه اول………………… ………………………………………………………………….92

4-3-2) مطالعه فرضیه دوم………………. ……………………………………………………………………95

4-3-3) مطالعه فرضیه سوم…………………………………………………. ………………………………..97

4-3-4) مطالعه مدل با وجود سه متغیر مستقل اصلی (روش اجباری) ………………………….100

4-3-5) مطالعه ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل………………………………….103

4-4) نتایج آزمون فرضیه­ها و ارائه یافته­ها………………………………………………………………….108

4-5) اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………..110

فصل 5 : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………113

5-2) یافته ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………..113

5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین………..113

5-4) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………115

5-5) کاربردهای نتایج و بهره گیری­کنندگان از آنها………………………………………………………….115

5-6) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….116

فهرست منابع

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….120

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت­ها بر سیاست­های متهوارنه مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاست­های متهوارنه مالیاتی می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386 تا 1389 می باشد. روش آماری برای آزمون فرضیه­های پژوهش، واکاوی رگرسیون خطی لجستیک می باشد. یافته­های پژوهش نشان می دهد، ارتباط مثبت و معنادار بین افزایش در “نسبت هیأت مدیره موظف” و سیاست های متهورانه مالیاتی و نیز ارتباط مثبت و معنادار بین متغیر “دوگانگی تأثیر مدیرعامل” و سیاست های متهوارنه مالیاتی هست. “نسبت تغییرات هیأت مدیره” ارتباط معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی ندارد. بعبارتی شرکت­های با ساختار هیأت مدیره متفاوت ، در اتخاذ سیاست­های متهوارنه مالیاتی نیز متفاوت اقدام می نمایند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

هزینه ­های مالیات بر درآمد از مهم­ترین هزینه ­های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن­را به عنوان هزینه­ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا کوشش در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه­ ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می گردد لذا ارتباط و تاثیر این دو خط­مشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد مطالعه قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین گردد این مطالعه در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر می باشد بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر­سازی آن می باشد و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن می باشد در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص (متهورانه یا محافظه کارانه) مبادرت به ایجاد هزینه ­هایی برای سهامداران نماید.

2-1- اظهار مسأله

سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیت­هایی می باشد که مدیریت با بهره گیری از اختیارات خود و اقلام ­تعهدی­حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به مقصود کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه­های مالیاتی یکی از مهم­ترین هزینه­های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شركتها شده و سود سهام سهامداران را كاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می­باشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مانند خط­مشی­هایی هست که در ارزیابی اقدام مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده می باشد بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه­های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه­هایی تحت عنوان هزینه­های کارگزاری خواهد گردید و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست­ها می­باشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).

از سویی دیگر مدیران ارشد شركت (هیأت مدیره ) به عنوان مهم­ترین ركن شركت كه انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ می­كنند ، می­توانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظه­كارانه ) تاثیرگذار باشند. با در نظر داشتن الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه­های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت­های مالیاتی و تاخیر در پرداخت­های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آن چیز که که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با در نظر داشتن مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکت­ها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به اقدام آورند و از این موارد در شرکت­ها بسیار زیاد می باشد. آن­ها همچنین می­توانند میزان درآمدها و هزینه­های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال­های مختلف را دستكاری نموده و موجب انتقال هزینه­های مالیاتی به دوره­های آتی گردند و از آنجا كه تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات­ها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آن­ها نیز بااهمیت­تر نمایان می گردد و آن­ها می توانند سیاست­های مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند كه هزینه­ های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

لذا در این پژوهش بر آن هستیم تا تاثیر تركیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیر­موظف و نیز تفكیك آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد مطالعه قرار دهیم و مشخص نمائیم كه آیا بین آن ها ارتباط معناداری هست و بعلاوه جهت ارتباط آن ها تبیین گردد.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با در نظر داشتن تأثیر و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئین­نامه حاکمیت شرکتی چاپ گردیده توسط سازمان بورس ایران، مطالعه تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها می­تواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون کوشش­های بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به مقصود مطالعه تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در پژوهش حاضر به مطالعه آن می­پردازیم.

4-1- اهداف و سوالات پژوهش

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

سوال اصلی پژوهش:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

سوالات فرعی:

1- آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟

2- آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

3- آیا تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

5-1- فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

3- تأثیر دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

6-1- مطالعه اجمالی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

طبق مطالعه های به اقدام آمده، با در نظر داشتن جدید بودن مسأله پژوهش و نیز خاص بودن فرآیند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاكنون پژوهش داخلی در راستای هدف پژوهش حاضر صورت نگرفته می باشد، لیكن با عنایت به اینكه بعضی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد پژوهش ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها تصریح می گردد.

اختصار ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

– شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاكم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

– یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح تأثیر هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی­ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این پژوهش تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی بایستی غیرموظف باشد) صورت پذیرفته می باشد.

– پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی انجام می شود و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار کردن سود با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

اختصار ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

– لنیس و ریچاردسون[1] (2011)، مطالعه با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

– استیجورس و نیسکانن[1](2011)، عقیده دارند شرکت های­ سهامی­خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی گردد و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به مقصود ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت گردد. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.

– اوسیمک[1](2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به گونه با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد پژوهش سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران بایستی به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی می باشد و مدیران ممکن می باشد در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.

– فریز، لینک و مایر[1](2008)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به بیانی دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در اقدام بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

– گاربارینو[1] (2008)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش­هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد بهره گیری شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز بایستی باشد.

– چن و همکاران(2010)، شرکت های با ساختار سهامی به گونه­ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری بهره گیری می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.

– دایرنگ، هانلون و مایدو[1] (2008)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت می باشد. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای مطالعه دو مورد ذیل مورد بهره گیری قرار دادند: 1)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا 10 سال هستند. 2)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.

– یرماک[2] (1996)، اظهار می­کند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت هست و همچنین بین تأثیر دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط مثبتی هست.

– آدرال[3] (2006)، نتایج پژوهش نشان­ می­دهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت ارتباط منفی هست.

– کاجول و ساندی[4] (2008)، در پژوهش انجام گرفته بین اندازه شرکت و تأثیر دوگانه با بازده حقوق سهام ارتباط مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود نداشت.

– احمدا و ساندا[5] (2008)، در مطالعه اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و تأثیر دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها بهره گیری کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و تأثیر دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.

[1] Dyreng, Hanlon and Maydew

[2] yermak

[3] Audral

[4] Kajola،Sunday

[5] Ahmadu U.Sanda

[1] Garbarino

[1] Freise and Mayer

[1] osemeke

2 Steijver and Niskanen

[1] Lanis and Richardson

تعداد صفحه : 158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان