گرایش : بازاریابی

عنوان :  اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

عنوان

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

استاد راهنما

 دکتر حمید ضرغام

استاد مشاور

 دکتر محمود زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در این پژوهش ما به مطالعه میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . مطالعه میزان این اثر گذاری تأثیر و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین تأثیر این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب گردید و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع گردید . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با بهره گیری از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته می باشد . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست پیدا نمود که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها بایستی دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها بایستی در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد . [1]

کلید واژ ه ها  : مقصد خرید[2] ، مزیت قیمتی[3] ، کالاها[4] ، بازارچه های مرزی[5] ، بانه [6]

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1مقدمه. 2

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع: 2

3-1گزاره های پژوهش: 3

1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی: 3

2-3-1 فرضیه های پژوهش: 3

3-3-1هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار: 3

4-1 روش کلی پژوهش: 4

1-4-1قلمرو مکانی-جامعه پژوهش: 4

2-4-1 قلمرو زمانی پژوهش: 4

3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: 4

4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن: 4

5-4-1 روشهای تحلیل داده ها: 4

5-1 موانع ومحدودیتهای پژوهش : 5

6-1چارچوب کلان نظری پژوهش: 5

7-1نقشه راه: 6

8-1 توضیح واژه ها و اصطلاحات پژوهش: 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش.. 7

1-2مقدمه. 8

2-2گردشگری.. 8

3-2 مصرف گرایی.. 9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-2خرید. 10

1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده 10

1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع. 11

2-1-1-3-2 پژوهش و درک… 11

3-1-1-3-2 بسط و توسعه توجه… 11

4-1-1-3-2 ارزشیابی.. 11

5-1-1-3-2خرید. 11

6-1-1-3-2رفتار پس از خرید. 12

2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده 12

1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود. 13

2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت.. 14

1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا. 15

2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. 15

3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی.. 15

4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا. 16

5-2-2-1-3-2 تجربه خرید. 16

6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی.. 16

7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت.. 16

3-1-3-2  در جستجوی تازگی.. 17

4-1-3-2  گونه شناسی خریداران. 17

1-4-1-3-2 گونه شناسی استون. 18

2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ… 18

3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران. 19

4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران. 20

5-1-3-2 خرید کارکردی.. 20

6-1-3-2 خرید فراغتی.. 22

6-2 گردشگری خرید. 24

7-2 خرید در بازارچه های مرزی.. 26

8-2  مرز 26

1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز : 27

2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری.. 27

3-8-2مرزهای غربی.. 28

9-2 بازارچه های مرزی.. 28

1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. 31

2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی.. 31

3-9-2  معضلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. 32

4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی.. 32

10-2 اجزای گردشگری خرید. 33

1-10-2 کالا. 33

1-1-10-2 کالای گردشگری.. 34

1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید. 34

1-1-1-1-10-2کالاهای خاص… 34

2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی.. 35

3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات 37

2-10-2 مقصد. 38

1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند. 38

2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی.. 39

3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ… 40

4-2-10-2جشنواره های خرید. 41

3-10-2 قیمت.. 42

11-2 انتخاب مقصد 43

12-2 منطقه مورد مطالعه. 43

1-12-2بازارچه مرزی سیران بند……….45

2-12-2 جمعیت شهر بانه. 44

3-12-2جاذبه های بانه. 45

4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه. 46

1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه. 47

2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی.. 48

5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 48

13-2پیشینه پژوهش.. 49

1-13-2مطالعات داخلی : 49

2-13-2  مطالعات خارجی : 51

1-3 مقدمه: 55

1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. 55

2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55

3-3 متغیرهای پژوهش.. 55

4-3 جامعه اماری.. 56

1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 56

5-3 روش گرداوری داده ها 56

1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 57

2-5-3 مطالعات میدانی.. 57

6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه. 59

1-6-3 روایی پرسشنامه. 59

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 59

7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 61

1-4 مقدمه. 63

2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی.. 63

1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده 63

1-1-2-4 جنسیت.. 64

2-1-2-4 سن.. 65

3-2-1-4 درآمد. 66

4-2-1-4 تحصیلات.. 67

2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه. 68

1-2 -2- 4 کالای خریداری شده 68

2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه. 69

3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه. 71

4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. 72

5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت.. 73

6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل.. 74

7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها 75

8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا. 76

9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا. 77

3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش… 78

1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. 78

4-4 آمار استنباطی.. 79

1-4-4 مطالعه فرض نرمال بودن داده‌ها با بهره گیری از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79

5-4 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق.. 80

1-5-4 وضعيت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه. 80

6-4 آزمون فرض‌ها 81

1-6-4 فرضیات پژوهش… 81

1-1-6-4 فرضیه اصلی: 81

2-1-6-4 فرضیات فرعی: 82

1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 82

2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 83

3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 84

7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86

1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و علت های رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86

1-1-7-4 مطالعه وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86

2-1-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. 87

3-1-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد. 88

4-1-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. 89

2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 91

1-2-7-4 مطالعه وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91

2-2-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. 91

3-2-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. 92

4-2-7-4 مطالعه وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. 93

1-5 مقدمه. 95

2-5 نتایج یافته های پژوهش.. 95

3-5 نتایج استنباطی.. 97

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی.. 97

2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1. 98

3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2. 98

4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3. 98

4-2-5 نتایج کاربردی.. 99

1-2-4-5مستقیم. 99

2-2-4-5غیر مستقیم. 99

5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده 100

6-2-5 محدودیتهای پژوهش.. 100

فهرست منابع: 101

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع الکترونیکی.. 106

 

1مقدمه

مرزها[1] نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند  . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار می باشد . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راههای ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی می باشد . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم می کنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان می گردند .  این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم می کند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می گردد که به گردشگری خرید در مناطق مرزی[2] معروف می باشد .  این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه[3] اتفاق می افتد .  خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری می باشد که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص می دهد . سه عامل کلیدی که در رونق  گردشگری خرید موثر می باشد مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد می باشد .

. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده می باشد . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل می باشد . با این تفاصیل تأثیر و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید[4] شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده می باشد. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه می کند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت تأثیر سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه می باشد.

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:

تبیین تأثیر و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی تأثیر و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی می کند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از انهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور می گردد .

باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند می تواند به ایجاد خرید میان مرزی[5] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر گردد . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم نمود و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .

3-1گزاره های پژوهش:

3-1- 1پرسش های اصلی و فرعی:

 • پرسش اصلی :

تأثیر بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه  چیست ؟

 • پرسشهای فرعی :

مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر  انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های  مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید  چه اثری دارد؟

3-2-1 فرضیه های پژوهش:

 • فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی باانتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ارتباط مستقیم دارد.
 • فرضیه فرعی 1:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ارتباط مستقیم دارد .
 • فرضیه فرعی 2 : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ارتباط مستقیم  دارد .
 • فرضیه فرعی 4 : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ارتباط مستقیم دارد .

3-3-1هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار:

هدف اصلی :

شناخت تأثیر بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به گونه عام و بانه به گونه خاص

اهداف فرعی :

 • شناخت تأثیر بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
 • شناخت تأثیر بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
 • شناخت تأثیر بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران

4-1 روش کلی پژوهش:

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت روش پیمایشی می باشد.

4-1-1قلمرو مکانی-جامعه پژوهش:

قلمرو مکانی ، شهر بانه و بازارچه مرزی سیران بند می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1 قلمرو زمانی پژوهش:

قلمرو زمانی پژوهش، از اول فروردین تا اخر خرداد ماه 1393 می باشد و به دلیل تراکم بالای مسافران در نیمه اول فروردین غالب تمرکز ما بر این 15 روز اول سال می باشد.

4-3-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

جامعه آماری تمام مسافران ورودی به شهر بانه در فصل بهار سال 1393 می باشند. روش نمونه گیری در دسترس می باشد. از انجا که توزیع جامعه و واریانس جامعه مشخص نیست برای اطمینان از کفایت داده ها از جدول مورگان بهره گیری می کنیم . بر اساس جدول مورگان برای اطمینان از کفایت داده ها در جامعه با تعداد بیشتر از 100000 و در سطح معنا داری 5% به تعداد 384 نمونه احتیاج داریم (حسن زاده، 1385 :ص134 )

4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن:

 در جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  بهره گیری می گردد و با بهره گیری از الفای کرونباخ و روشهای روایی سنجی مورد تایید قرار می گیرد .

4-5-1 روشهای تحلیل داده ها:

اعتبار(Validity) ابزار این پژوهش محتوایی می باشد یعنی از نظر متخصصان برای طراحی گویه های آن بهره گیری می گردد ، پایایی(Reliability) ابزار نیز با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه می گردد که مقدار 70/ و بیشتر مورد قبول می باشد . در این پژوهش به مقصود مطالعه فرضیه ها از تحلیل توصیفی در قالب جداول و نمودارهای فراوانی ، ،سنجش اماره های متمایل به مرکز(میانگین و مد و …)و اماره های توزیعی (واریانس و انحراف معیار و …) و برای تحلیل ارتباط متغیرها از روش مقایسه میانگین و واریانس و همچنین مقایسه نمونه های مستقل بهره گیری می گردد . نرم افزار مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها SPSS می باشد .برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها نیز از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کای دو)بهره گیری می کنیم .

5-1 موانع ومحدودیتهای پژوهش :

 • این پژوهش در سال 1393 انجام شده و شاید در برهه های زمانی دیگر قابل بهره گیری نباشد .
 • این پژوهش در بازارچه مرزی بانه بهره گیری شده و شاید در جا های دیگر نتوان از ان بهره برد .
 • دسترسی سخت به اطلاعات و امار دولتی از محدودیتهای می باشد که می تواند پژوهش را بهرورتر کند .

6-1چارچوب کلان نظری پژوهش:

در این پژوهش انتخاب مقصد های خرید متغیری وابسته می باشد که تحت تاثیر متغیری مستقل به نام بازارچه های مرزی می باشد  . رونق و شکل گیری بازارچه های مرزی نیز تحت تاثیر سه عامل مزیت قیمتی ، کالاها و مقاصد می باشد که این سه عامل نیز خود متغیر های مستقلی به حساب می ایند .  این مدل برگرفته از مدل تیموتی (2005) می باشد که عوامل اثر گذار بر خرید در بازار چه های مرزی را مزیتهای قیمتی ، مقاصد و کالاهای مورد نظر می داند .

پیشینه مصرف[10] به ابتدای تاریخ بشری بر می گردد، زمانی که بشر اولیه برای تامین نیازهای خود به جمع اوری غذا از راه صید ماهی و شکار می پرداخت . در گذر زمان بشر برای تامین ما یحتاج خود به مبادلات “کالا به کالا “روی اورد .7-1نقشه راه:

نقشه راه ما راهنمای اقدام ما  در این پژوهش به صورت زیر می باشد :

 • اظهار مسئله و ضروت پژوهش
 • ارائه یک مدل مفهومی مناسب
 • طرح سوالات
 • فرضیه سازی بر اساس سوالات
 • طراحی پرسشنامه
 • گرداوری داده ها
 • تحلیل نتایج و ازمون فرضیات
 • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

8-1 توضیح واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

در این پژوهش ذکر اصطلاحات تخصصی زیر لازم می نماید :

 • بازارچه مرزی (border market): محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می گردد و اهالی دو طرف مرز می توانند محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند (،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی پاییز 1380). 
 • گردشگری خرید(shopping tourism):کمیته اجرایی گردشگری خرید [6](1990) گردشگری خرید را هزینه نمود گردشگران برای کالاهای محسوسی دانسته اند (بجز غذا و نوشیدنی) که یا در خود مقصد مورد بهره گیری قرار می گیرد یا به مبدا زندگی گردشگران منتقل می گردد
 • خرید از بیرون (out shopping): خرید مردم بیرون ازمحیط یا جامعه معمول خود (تیموتی 2005 . ص 53)
 • خرید در بازارچه های مرزی (cross-border shopping): نوعی از گردشگری که در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و تحت تاثیر سه عامل کالا ، مزیت قیمتی ومقصد می باشد(تیموتی 2005 . ص53) .
 • مزیت قیمتی (price advantage) : قیمتهای نسبی یک عامل موثر در ایجاد مقاصد گردشگری خرید هستند ، قیمتهای ارزان تر باعث محبوبیت بیشتر مقاصد خرید می شوند (کوهن 1989) .
 • مقصد خرید : مکانی که گردشگران برای خرید کالاهای خاصی به انجا می طریقه که علاوه بر مزیت قیمتی نسبت به مبدا ، دارای امکانات تفریحی و تسهیلاتی برای ورود گردشگران می باشد .

تعداد صفحه :164

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان