گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان :  مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

 دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی

مطالعه کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

استاد راهنما

دکتر رضا واعظی

استاد مشاور

دکتر احمد یزدان پناه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ما در عصر دانش زندگي مي کنيم. عبارت “ دانش قدرت می باشد “ جاي خود را در عصر دانايي محوري به “ اشتراک دانش قدرت می باشد “ داده می باشد. تحول عظیم کلمات آنلاین، بر بسیاری از حوزه ها اثر گذاشته می باشد. اکثرا بر حوزه مدیریت دانش و آموزش. گرایش جدید در موسسات آموزشی به سمت یادگیری آنلاین و یادگیری الکترونیکی به جای رویکرد سنتی آموزش رودر رو، در حرکت می باشد. هر سازماني، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجايي رونق مي يابد که به مأموريتهاي خود دست يابد.اغلب سازمانها، اگرچه تنها بر روی کاغذ و در حد شعار، اما به هر نحو دانش محوری و تکنولوژی محوری را در زمره اهداف و برنامه های کاری خود قرارداده اند تا در فضای رقابتی بازار پرتراکم تجارت از رقبا عقب نمانند. بانکها نیز البته ازاین مهم غافل نبوده اند. آنها از یکسو  به منظوررعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی به موقع به اطلاعاتی هستند که درداخل یاخارج ازسازمان تولید میشود. براین اساس مدیریت دانش ازجمله ضروری ترین راهکارها برای بهره گیری بهینه از اطلاعات، حرکت به سوی سازمان یادگیرنده و دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی می باشد. بدون شک استقرار نظام بانکداری جامع مبتنی بر تکنولوژی و ساماندهی اطلاعات، به عنوان بعضی ازاصلی ترین عناصر یک سازمان دانش محورنه تنها نظام بانکی رادرمدیریت ریسک، مبارزه باپولشویی، کنترل کیفیت، استقرارنظام جامع بازاریابی یکپارچه و دیگر ضرورتهای مدیریتی یاری می کند، بلکه تأثیر مهمی درایجاد امنیت اقتصادی درکشور و تسهیل فعالیتهای امن بازرگانی خواهد داشت. روش پژوهش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد،نوع پژوهش کاربردی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.نتایج حاکی از آن می باشد که درک سهولت و درک سودمندی  بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری بر انگیزه و قصد کارکنان به بهره گیری از این سیستم تاثیر می گذارد.همچنین درک سهولت بهره گیری از این سیستم بر درک سودمندی تاثیرگذار می باشد.در نهایت سیستم مدیریت یادگیری بر انتقال دانش در سازمان موثر می باشد.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت یادگیری[1]، مدیریت دانش[2]، درک سهولت بهره گیری از سیستم[3]، درک سودمندی بهره گیری از سیستم[4]، انگیزه و قصد بهره گیری از سیستم[5]، انتقال دانش[6].

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 اظهار مسئله. 2

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 3

4-1 فرضیه های پژوهش.. 5

5-1 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار 5

6-1 روش کلی پژوهش.. 5

1-6-1 قلمرو مکانی-جامعه پژوهش.. 5

2-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 5

3-6-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن. 6

4-6-1 روشهای تحلیل داده ها 6

7-1 چارچوب کلان نظری پژوهش.. 6

8-1 نقشه راه 7

9-1 پیشینه پژوهش.. 7

10-1 نگاهی بر بانک توسعه صادرات.. 9

11-1 توضیح واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 10

12-1 اختصار. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 بخش اول: سیستم مدیریت یادگیری.. 14

1-2-2 تعريف سيستم مديريت یادگیری.. 14

2-2-2 تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری.. 15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-2 مفاهیم پایه در سیستم مدیریت یادگیری.. 17

4-2-2 سيستم هاي مديريت در آموزش الکترونيکي (مديريت یادگیری ) 18

5-2-2 سيستم مديريت محتوا 19

1-5-2-2 تعریف سيستم مديريت محتوا 19

2-5-2-2 استاندارد در سيستم مديريت محتوا 20

6-2-2 آموزش الکترونيکي.. 21

1-6-2-2 انواع آموزش الکترونیکی.. 22

1-1-6-2-2 سیستم آموزش الکترونیکی یک طرفه. 22

2-1-6-2-2 سیستم آموزش الکترونیکی دو طرفه. 23

3-1-6-2-2 سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان. 23

4-1-6-2-2 سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان. 23

7-2-2 سيستم هاي مديريت یادگیری نوين.. 24

8-2-2 انتخاب سيستم هاي مديريت یادگیری مناسب.. 26

9-2-2 مدل پذیرش فناوری.. 27

3-2 بخش دوم: مدیریت دانش… 28

1-3-2 تعریف دانش… 28

2-3-2 مدیریت دانش… 29

4-3-2 مفهوم دانش… 31

5-3-2 راهبردهاي مديريت دانش… 32

6-3-2 فرآیند مديريت دانش… 32

1-6-3-2 ايجاد دانش… 33

2-6-3-2 اعتباربخشي به دانش… 33

3-6-3-2 ارائه دانش… 34

4-6-3-2 توزيع دانش… 34

5-6-3-2 كاربرد دانش… 34

7-3-2 ضرورت و اهميت مديريت دانش… 35

8-3-2 تأثیر منابع هوشمند در مديريت دانش… 35

4-2 بخش سوم: سیستم مدیریت یادگیری و مدیریت دانش… 36

1-4-2 مسائل مشترک مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی.. 36

2-4-2 تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پژوهش.. 37

1-2-4-2 تحقیقات داخلی.. 37

2-2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38

5-2 بخش چهارم: مدل پژوهش و نتیجه گیری.. 40

1-5-2 مدل مفهومی پژوهش… 40

2-5-2 اختصار. 41

فصل سوم: روش پژوهش.. 42

1-3 مقدمه. 43

2-3 روش پژوهش.. 43

3-3 گروه بندی انواع پژوهش بر حسب هدف از انجام پژوهش… 44

4-3 گروه بندی انواع پژوهش بر حسب شیوه ی گردآوری داده ها 44

5-3 منابع گردآوری داده ها 45

6-3 روایی ابزار گردآوری داده ها 48

7-3 پایایی ابزار گردآوری داده ها 49

8-3 جامعه ی آماری.. 51

9-3 طرح نمونه گیری.. 51

10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 52

11-3 تحلیل عاملی.. 52

12-3مدل یابی معادلات ساختاري.. 53

13-3 اختصار. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 54

1-4  مقدمه. 55

2-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 55

1-2-4 جنسیت.. 56

2-2-4 سن.. 57

3-2-4 تحصیلات.. 58

4-2-4 سابقه خدمت.. 59

5-2-4 نوع شغل.. 60

3-4 آمار استنباطی.. 61

1-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

2-3-4 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 61

3-3-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش… 62

4-3-4 ارزیابی بخش اندازه گیری مدل. 63

1-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر درک سهولت بهره گیری 64

2-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغير درک سودمندی بهره گیری 66

3-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغير انگیزه و قصد بهره گیری 68

4-4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی متغير انتقال دانش… 69

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-3-4 مدل سازی معادلات ساختاری.. 70

5-4 اختصار. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 77

1-5 مقدمه. 78

2-5 مروري اجمالی بر فرآیند پژوهش.. 78

3-5 نتایج یافته ها 79

1-3-5 نتایج یافته هاي توصیفی پژوهش.. 79

2-3-5 نتایج استنباطی پژوهش و پیشنهادها 79

4-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 82

5-5 محدودیت های پژوهش.. 82

6-5 اختصار. 83

منابع و ماخذ. 84

منابع فارسی.. 85

منابع لاتین.. 86

1 مقدمه

تحول عظیم کلمات آنلاین، بر بسیاری از حوزه ها اثر گذاشته می باشد. اکثرا بر حوزه مدیریت دانش و آموزش. گرایش جدید در موسسات آموزشی به سمت یادگیری آنلاین و یادگیری الکترونیکی به جای رویکرد سنتی آموزش رودر رو، در حرکت می باشد. بعد اصلی مدیریت دانش ارائه دادن اطلاعات متنوع در قالب های مختلف می باشد. مانند: گزارش ها، ملاقات برای تبادل نظرات و تجارب از مخزن جمع آوری پایگاه داده و سیستم های خبره مرتبط. هدف یادگیری الکترونیکی اساسا ارائه مواد آموزشی به کاربران از طریق چارچوب های یادگیری الکترونیکی یا به تعبیری از طریق سیستم مدیریت یادگیری می باشد.

2-1 اظهار مسئله

ما در عصر دانش زندگي مي کنيم. عبارت “ دانش قدرت می باشد “ جاي خود را در عصر دانايي محوري به “ اشتراک دانش قدرت می باشد “ داده می باشد. هر سازماني، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجايي رونق مي يابد که به مأموريتهاي خود دست يابد. هنگامي که يک سازمان کوشش مي کند که به اهداف خود دست يابد، عدم ثبات و تهديدها در محيط، دستيابي به اهداف را.به.تأخير.انداخته.يا.حتي.فرايند.آن.را.تخريب.مي.سازد. بدليل اينکه دانش قدرت می باشد، سرمايه هاي دانش هر سازماني موفقيت اجرايي آن را تعيين مي کند. وظيفه مديريت دانش، مديريت سرمايه هاي دانشي هر سازماني می باشد. مديريت دانش اساسا مفهوم يا انديشه جديدي نيست. دانش موضوعي نيست که امروز به يکباره به وجود آمده باشد. بشر در مسير تاريخ تکاملي خود و تکامل اجتماعي ناشي از آن همواره توليد کننده دانش بوده می باشد و از آن در ايجاد تغيير در جامعه بهره گیری نموده می باشد. رﺷﺪ داﻧﺶ درزﻣﺎنﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪايﻛﻪ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،80 درﺻﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري و داﻧﺶ و ﻧﻴﺰ 90 درﺻﺪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ، در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل وﻧﻴﻢ، ﺣﺠﻢ داﻧﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد (اﻓﺮازه :1386). اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن، ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ” ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻣﻨﺒﻌﻲ» ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ «داراﻳﻲ» ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺪون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﻣﺮي ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎر، زﻣﻴﻦ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﻛﻪﭘﻴﺶﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد) ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﻳﻲ ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. درﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري، دﻳﮕﺮﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﻮرﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﻮر، داﻧﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، داﻧﺸﮕﺮان(ﻳﺎ داﻧﺶﻛﺎران، داﻧﺸﻮران) ﺑﻪﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

با رشد تجارت بین المللی در بازارهای سنتی و در حال توسعه، کار تیمی اثربخش و تسهیم دانش به عنوان عوامل موفقیت برای شرکت های جهانی تلقی می گردد. شرکت ها به گونه فزاینده ای به توانایی های دانش محور در مدیریت بازرگانی، مدیریت زنجیره تامین، تولید و پژوهش و توسعه وابسته شده اند. توسعه و یکپارچگی این عوامل و سایر شایستگی های سازمانی چالش بزرگی برای رهبری استراتژیک سازمان هستند. در محیط امروزی مزیت رقابتی خیلی سریع عیان می گردد. به همین دلیل شرکت ها ممکن می باشد نیاز به توسعه دانش فرهنگ محور داشته باشند. ساخت فرهنگ و توسعه تواناییهای پویای پیچیده در فرآیند یادگیری ضروری می باشد؛ که توسط تعهد به تسهیم دانش و کاربرد آن تقویت می گردد. بهره گیری از تکنولوژی های جدید یادگیری می تواند جایگزین روش های سنتی گردد. پیاده سازی موفق تکنولوژی های جدید برای آموزش کارکنان بستگی به پذیرش تکنولوژی توسط کارکنان عملیاتی و خط مقدم سازمان دارد. اهمیت پذیرش تکنولوژی در ادبیات موضوع بسیار شناخته شده می باشد، و برای بیش از 2 دهه مدل پذیرش تکنولوژی به عنوان یک پایه تئوریک برای تحقیقات در این حوزه مورد بهره گیری قرار می گیرد. هر چند که مطالعات محدودی ارتباط آن را با سیستم مدیریت دانش و یا در ارتباط با آموزش مورد توجه قرار داده اند.

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه دیگر اهمیت داده ها، اطلاعات و دانش برکسی پوشیده نیست. اغلب سازمانها، اگرچه شاید تنها بر روی کاغذ و در حد شعار، اما به هر نحو دانش محوری را در زمره اهداف و برنامه های کاری خود قرارداده اند تا در فضای رقابتی بازار پرتراکم تجارت از رقبا عقب نمانند. بانکها نیز البته از این مهم غافل نبوده اند. آنها از یکسو  به مقصود رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی بموقع به مطالعاتی هستند که درداخل یا خارج از سازمان تولید میشود. از سوی دیگر ما همواره با نظام ها و روشهای مدیریتی روبرو میشویم که به کارگیری آنها مستلزم دستیابی به اطلاعات می باشد. برنامه ریزی برای سازمان نیازمند تحلیل نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت ها[1] می باشد که شهرت آن از سایر سر واژه های مدیریتی فزونی یافته و جایگاه ویژه ای در ادبیات مدیریت پیداکرده می باشد. امااین اصطلاح چهار حرفی، مستلزم اطلاعاتی در ارتباط با نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهای محیطی می باشد که دستیابی به این اطلاعات خود مستلزم پژوهشها و تحقیقات بسیار می باشد. بازاریابی بدون شناخت بازار، مشتری، خدمات و محصولات و مزیتهای رقابتی سازمان ممکن نیست و البته هریک از این عناوین نیز خود زیر مجموعه های بیشماری شامل انواع بازار، انواع مشتری، بازارهدف، مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل وانواع دسته بندی ها و بخش بندی های متفاوت رادر برمی گیرد. سایر فعالیتهای سازمان از مدیریت منابع انسانی گرفته تاکنترل کیفیت، خلق محصول، توسعه خدمت و دیگرتصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نیز خود مستلزم اطلاعات و تحقیقات علمی می باشد.

حال در میان دو پدیده، یکی انفجار اطلاعات و دیگری نیاز به اطلاعات، با معضل دسترسی به اطلاعات روبرو می شویم و درواقع شکافی بزرگ میان تولید اطلاعات و مصرف آن پدید می آید. بسیاری از محققان و پژوهشگران اعتقاد دارندکه از نتیجه تحقیقات علمی آنان بهره گیری نمی گردد و از سوی دیگر بسیاری از مدیران عقیده دارند که برای تصمیم گیری و برنامه ریزی با فقدان اطلاعات کاربردی روبرو هستند. اطلاعات مورد نیاز گاه تولید نمی شوند، گاه درپیچ و خم سازمانها و ادارات به فراموشی سپرده می شوند وگاه اطلاعات تولید شده از اصالت و اعتبارلازم برخوردار نیستند و لذا نمی توانند مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند. در چنین شرایطی محققان اطلاعاتی را تولید می کنندکه می دانند کمتر بهره گیری خواهد گردید و مدیران تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ می کنند که به دلیل دشواری دسترسی به اطلاعات موثق، مبتنی برهوش فردی، ادراک شهودی و یا الگوگیری صرف می باشد و برای حل مسائل درکوتاه مدت کاربرد می یابد. مدیریت دانش چالشی می باشد برای کمک به مدیران تا دسترسی بهتری به اطلاعات مورد نیاز داشته باشند و همچنین هدایتگری می باشد برای پژوهشگران و محققان تا اطلاعاتی را تولید کنند که مصرف کابردی برای سازمان دارد. در نظام بانکی باعنایت به سرعت تغییرات، حساسیت پایش شاخصهای اقتصادی و نیز لزوم بهره گیری از استراتژیهای جدید بازاریابی، مدیریت دانش اهمیتی دو چندان می یابد و این اهمیت به خصوص درنظام بانکداری اسلامی ازآن جهت مضاعف می شودکه مشارکت درسود و زیان گیرندگان تسهیلات و مطالعه صلاحیت فنی و اخلاقی آنان نیز مهم می باشد. براین اساس مدیریت دانش ازجمله ضروری ترین راهکارها برای بهره گیری بهینه از اطلاعات، حرکت به سوی سازمان یادگیرنده و دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی می باشد. بدون شک استقرار نظام بانکداری جامع و ساماندهی اطلاعات، به عنوان بعضی ازاصلی ترین عناصر یک سازمان دانش محورنه تنها نظام بانکی را در مدیریت ریسک، مبارزه باپولشویی، کنترل کیفیت، استقرار نظام جامع بازاریابی یکپارچه و دیگر ضرورتهای مدیریتی یاری می کند بلکه تأثیر مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی درکشورو تسهیل فعالیتهای امن بازرگانی خواهد داشت. یک بانک می تواند با در اختیار داشتن سیستم اثربخش مدیریت دانش:

 • راندمان و بهره وری افراد، واحدها و شعب خود را افزایش دهد،
 • زمان انجام فرآیندهای حرفه ای و کارشناسی را کاهش دهد،
 • بر دانش و تجربیات مدیران و افراد با تجربه احاطه داشته باشد،
 • از انجام اشتباهات و دوباره کاری های خرد و کلان در سطح گسترده جلوگیری نماید و
 • علاوه بر حفظ و ارتقا ارتباط با مشتری بر پایه دانش مرتبط با هر مشتری، نرخ نوآوری و ارائه خدمات مبتکرانه به آن ها را افزایش دهد. موارد زیر 10 دلیل اصلی هستند که می تواند هر بانک را به لزوم پیاده سازی مدیریت دانش آگاه نماید؛
 1. رشد و توسعه بانک و ترکیب آن با موسسات دیگر،
 2. فرآیند های مدیریت ریسک[2]،
 3. صرفه جویی در زمان با بهره گیری مجدد[3]،
 4. خروج یا جابجایی خبرگان،
 5. ارزش آفرینی از دانش،
 6. پشتیبانی از فرآیندهای کاری
 7. نیاز به بسترسازی و ایجاد مراکز تماس و بهبود ارتباط با مشتریان،
 8. بانکداری شرکتی و مشتریان استراتژیک،
 9. الزامات بانکداری الکترونیک و
 10. هزینه تمام شده ارائه خدمات بانکی،

4-1 فرضیه های پژوهش

 1. درک سودمندی بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری منجر به قصد بیشتر کارکنان به بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری می گردد.
 2. درک سهولت بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری منجر به قصد بیشتر  کارکنان  به بهره گیری از  سیستم مدیریت یادگیری می گردد.
 3. درک سهولت بهره گیری از سیستم مدیریت یادگیری بر درک سودمندی کارکنان ازسیستم مدیریت یادگیری تاثیر می گذارد.
 4. کاربرد سیستم مدیریت یادگیری بر انتقال دانش در سازمان تاثیر می گذارد.

5-1 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه کاربرد سازمانی سیستم مدیریت یادگیری  به عنوان یکی از اجزای سیستم مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات، و شناسایی تأثیر  مدل پذیرش دانش در پذیرش سیستم مدیریت آموزشی در سازمان می باشد.

6-1 روش کلی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ نوع در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد و از نظر نوع روش انجام پژوهش در طبقه ی تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد؛ تحقیقات توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی ­ها و صفات جامعه آماری پرداخته و شرایط فعلی جامعه آماری را به وسیله چندین صفت یا متغیر مورد مطالعه قرار می دهند.

1-6-1 قلمرو مکانی-جامعه پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش مطالعه موردی بانک توسعه صادرات می باشد.

2-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

نمونه­گیری انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه می باشد. فارغ از آن که بهره گیری از چه روش آماری استنباطی مورد نظر می باشد، قدرت آن روش به رویکردی که برای انتخاب نمونه در نظر گرفته می گردد، بستگی دارد. برای نمونه گیری در این پژوهش و دستیابی به نتایج معتبر، در آغاز یک مطالعه ی اولیه بر روی جامعه ی آماری انجام می شود تا از وجود سیستم مدیریت آموزشی در جامعه اطمینان حاصل گردد، سپس به شرط کفایت تعداد اعضای صاحب سیستم مدیریت آموزشی برای تحلیل های آماری، اقدام به نمونه گیری تصادفی از میان آنها خواهد گردید. پس از این مرحله از نمونه گیری، مدیران ارشد و کارشناسان این سازمان که در فرایند انتخاب شانس مساوی دارند به عنوان نمونه های پژوهش برگزیده می شوند.

3-6-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن

در این پژوهش برای مطالعه ادبیات و سوابق تحقیقاتی از روش متداول کتابخانه ای بهره گیری می گردد و برای جمع آوری اطلاعات از جامعه ی آماری مورد نظر نیز از پرسشنامه بهره گرفته می گردد. در تنظیم پرسشنامه از طیف لیکرت بهره گیری می گردد تا قابلیت تبدیل عوامل کیفی به کمی و امکان آزمون ها و تحلیل های آماری فراهم گردد.

4-6-1 روشهای تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در این پژوهش، از روشهای تجزیه و تحلیل کمی آزمون فرض آماری بهره گیری می گردد. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ی پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهره گیری می گردد. برای انجام تحلیل های آماری و تفسیر داده های حاصل از پژوهش نیز بر حسب مورد از نرم افزار SPSS بهره گرفته می گردد.

تعداد صفحه :121

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان