عنوان :  مطالعه تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 

پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات

با موضوع :

مطالعه تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست :

چکیده 6

فصل اوّل کلیات پژوهش.. 7

1-1 مقدمه. 8

1-2 اظهار مسأله پژوهش.. 10

1-3 اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش.. 10

1-4 هدف ها  و کاربردهای پژوهش.. 12

1-6 فرضیه های پژوهش.. 13

1-6-1 فرضیه اصلی. 13

1-6-2 فرضیات فرعی. 13

1-7  قلمرو پژوهش.. 14

1-7-1 قلمرو زمانی. 14

1-7-2 قلمرو مکانی. 14

1-7-3 قلمرو موضوعی. 14

1-8  روش پژوهش.. 15

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 15

1-11 پیشینه ی پژوهش.. 16

1-12 واژگان و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 17

1-12-1 فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 17

1-12-2  توسعه منابع انسانی. 20

1-12-3 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران. 21

1-13 جمع بندی.. 21

فصل دوّم مبانی نظری و سابقه پژوهشی پژوهش.. 22

2-1  مقدمه. 23

2-2  بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 24

2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹) 24

2-2-2 تعاریفی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 29

2-2-3 زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 31

2-2-4 آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

2-2-5  مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 38

2-2-6  استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه. 40

2-2-7 اهمیت اطلاعات در سازمان. 41

2-2-8 کاربردهای استراتژیک فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-9 وظایف فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-10 سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات.. 44

2-2-11 انواع سیستم های  اطلاعاتی در سازمان. 45

2-2-12  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی. 46

2-2-13 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی. 50

2-2-14 فن آوری اطلاعات و علوم رایانه. 51

2-3 بخش دوم توسعه منابع انسانی. 53

2-3-1 تعریف توسعه منابع انساني. 53

2-3-2 مفهوم توسعه منابع انسانی. 56

2-3-3 مفهوم فرآیند توسعه منابع انسانی. 57

2-3-4 هدف ها ی توسعه منابع انسانی. 61

2-3-5 تفاوت توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی. 62

2-3-6 راهبردهای توسعه منابع انسانی. 63

2-3-7 توسعه سازمانی برای زمینه سازی توسعه منابع انسانی. 65

2-3-8 ارتباط متقابل و تعامل سیستمی توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی. 66

2-3-9 ابعاد توسعه منابع انسانی. 68

2-3-10 توسعه منابع انسانی به عنوان عامل تحول. 69

2-3-11 بعضی از مدل های مطرح در توسعه منابع انسانی. 70

2-3-12  مدل پژوهشی. 75

2-3-13 دلیل انتخاب مدل پژوهش.. 80

2-4 بخش سوم شرکت ملی گاز ایران. 81

2-4-1 مقدمه. 81

2-4-2 آشنايي با تاريخچه صنعت گاز ايران. 82

2-4-3  نگاه اجمالي به گستره اداري و سازماني شرکت ملي گاز ايران. 85

2-4-4 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران. 86

2-5 جمع بندی.. 86

فصل سوّم روش پژوهش.. 87

3-1 مقدمه. 88

3-2 روش پژوهش.. 88

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 89

3-4 روایی پرسشنامه. 89

3-5 پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. 90

3-6 جامعه آماری و نمونه. 91

3-7 پرسشنامه مورد بهره گیری 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها و مراحل اجرای پژوهش.. 95

3-8-1 مراحل عمومي آزمون فرض آماري.. 96

3-9 جمع بندی.. 99

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 100

4-1  مقدمه. 101

4-2  روش تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها 101

4-3  آمار توصیفی متغيرهاي جمعيت شناختي. 101

4-3-1 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی. 102

4-3-2 آمار توصیفی متغیرهای مربوط به سیستم های فناوری اطلاعات.. 113

4-4  آمار استنباطي. 121

4-4-2 آزمون هاي نرماليتي (آزمون كولموگروف – اسميرنوف) 121

4-4-3  آزمون فرضیات تحقيق. 132

4-4-4 رتبه بندي شاخص ها و متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون فريدمن. 153

4-5 جمع بندی.. 162

فصل پنجم نتیجه گیری و  ارائه پیشنهاد ها 163

5-1 مقدمه. 164

5-2 یافته های پژوهش.. 164

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 166

5-4 پیشنهادها 172

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 172

5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 174

5-5 محدودیت های پژوهش.. 174

5-6 جمع بندی.. 175

منابع فارسی. 176

منابع لاتین. 182

پیوست ها 185

چکیده

   بیشتر مطالعات در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آن بر توسعه می باشد. امّا هنوز در کشورهای در حال توسعه به علّت وجود ضعف در زیر ساخت هایشان نمی توان به روشنی در این باره نظر داد. پس در این پایان نامه قصد داریم تا تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را بر توسعه منابع انسانی در شرکت ملّی گاز ایران را در ,وضعیت کنونی مورد مطالعه قرار دهیم، که البته شایان به ذکر می باشد که تا کنون در راستای توسعه منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ گونه پژوهش علمی در ایران صورت نگرفته می باشد و این پژوهش کاملا نو و منحصر بفرد می باشد.

این پژوهش کاربردی که از نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. پس از جمع‌آوري كامل پرسش­نامه‌ها و نمره‌گذاري آن­ها،‌ كليه اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از روش­هاي آماري استنباطي مورد بررسي قرار خواهند گرفت. نتایج بدست آمده از طریق بهره گیری از تكنيك‌هاي آمار استنباطي متناسب با فرضيه‌هاي پژوهش از طریق داده‌هاي جمع‌آوري ‌شده توسط پرسشنامه‌، مورد آزمون قرار داده ایم که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشان می دهد که  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه منابع انسانی شرکت ملِی گاز ایران تاثیر مثبت دارد.

  پس با در نظر داشتن نتایج پیشنهاد می کنیم که برای بهبود توسعه منابع انسانی و توسعه سازمانی در ایران لازم می باشد که به فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک عنصرهای مهّم برای سرمایه گذاری توجه گردد تا زیر ساخت های آن در سازمان محکم بنا گردد و با همگامی با تغییرات روز ، داده ها و اطلاعات جدید همگام شده و این امر کمک به بهبود و ارتقائ توسعه همه جانبه نماید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واژههای کلیدی: فن، فن آوری، اطلاعات، ارتباطات،ICT ، توسعه منابع انسانی(HRD[2])، شرکت ملّی گاز ایران.

فصل اوّل کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

  جهان از نیمه دوم قرن بیستم وارد عصر تازه ای گردید که با پایان یافتن عصر صنعتی همراه بود. حرکت پر شتاب علم و فن آوری موتور این تحول بوده می باشد. آغاز با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فن آوری های ارتباطی مانند : تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب “فن آوری اطلاعات1 ” به وقوع پیوست.

  اجزاء انقلاب اخیر همانند انقلاب های قبلی، دستگاه های فیزیکی نبودند بلکه این” بیت ها ”  بودند که اجزاء اصلی را تشکیل می دادند. به بیانی دیگر اجزاء فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[3]، ایده ها، مشخصات استاندارد، زبان های برنامه نویسی و نرم افزارها، صفحات وب، تالارهای گفتمان[4]، حراج ها و معاملات برخط[5] ، نامه الکترونیکی[6]، پول الکترونیکی، دولت الکترونیکی و از این قبیل هستند. نکته ی مهم این می باشد که تمام این اجزاء از چند ابزار اصلی به وجود می آیند که غایت آن ها نوآوری ترکیبی ” اینترنت ” می باشد.

  این جریان فن آوری در فرآیندهای مختلف اقتصادی مؤثر می باشد و هم زمان در دو طرف عرضه و تقاضا منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره وری می گردد.  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تأثیر دوگانه ای در فضای عصر جدید دارد.  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان نهاده ای برای صنایع و کالایی نهایی برای بهره برداران به شمار می رود. آن چه در حال حاضر قابل توجه می باشد این می باشد که ساختار آن متکی بر دانش و آگاهی می باشد، نه فقط از این جهت که امروزه فرض می گردد دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت به سزایی پیدا نمود می باشد، بلکه از این جهت که مادی بودن و حالت فیزیکی مواد کم اهمیت شده و مصرف کالاها و خدماتی شبیه نرم افزارهای کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، تحول بهره گیری از  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث افزایش توان و سرعت پردازش یافته می باشد و بر رشد و بهره وری و توسعه همه جانبه تاثیر می گذارد.

  بهره گیری ازفن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث افزایش توان و سرعت پردازش اطلاعات، ارزان شدن نسبی قیمت سخت افزار و نرم افزار، رواج بهره گیری از سیستم های مکانیزه، به وجود آمدن نظام های اطلاعاتی بهینه و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات به شکل همزمان و مشترک، امکان انجام محاسبات و مبادله داده ها با سرعت بسیار بالا و در پهنه ی جغرافیایی وسیع شده می باشد.

 با بهره گیری از  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امکان تولیدات مشابه با هزینه تمام شده کمتر، افزایش سطح تولیدات با هزینه های یکسان و افزایش سرعت در تهیه و تدارک عوامل تولید و نیز عرضه محصولات بدون نیاز به افزایش هزینه ها به وجود می آید. پس با گسترش مقیاس تولید و ایجاد توانایی ها و فرصت های جدید، اشتغال نیروی ماهر را افزایش می دهد و همچنین با در نظر داشتن مطالب اظهار شده  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب افزایش ارزش عملکردها و خدمات  صنعت گاز در سطحی گسترده تر و در نتیجه منجربه پیشرفت، بهره وری و توسعه نیروی انسانی شرکت ملّی گاز ایران می گردد.

در این فصل از پایان نامه، روش بکار گرفته شده در فصول بعدی توضیح داده می گردد. تبیین و چرایی انتخاب موضوع در کنار توضیح اهمیت اجرای طرح هدف های هستند که در این بخش مورد تصریح قرار خواهند گرفت.

انتخاب موضوع «مطالعه تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران» در حقیقت تلاشی می باشد در پاسخ به این سوال که  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چه تاثیری بر توسعه نیروی نسانی در شرکت ملّی گاز ایران دارد. فصل یک بر آن می باشد که هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه نیروی انسانی” را توضیح داده و شیوه ها و ابزارهای بکارگرفته در این پژوهش را مورد مطالعه قرار دهد.

1-2 اظهار مسأله پژوهش

  سازمان ها به وضوح متشکل از چیزی بیش از نمودارهای سازمانی هستند. موجودیت آنها بر اساس منابع متعددی همچون منابع انسانی، مالی، مادی، اطلاعاتی و دانش شکل می گیرد و مدیران در قبال ترکیب و هماهنگی این منابع متعدد و متنوع در نیل به هدف ها سازمانی پاسخگو هستند. با وجود این توسعه منابع انسانی برای سازمان ها یک کارکرد حیاتی تلقی می گردد زیرا مولفه اصلی تشکیل دهنده سازمان ها، منابع انسانی آن می باشد (Schuler, 2000,pp.239-260). رشد و توسعه منابع انسانی از دو دهه گذشته با یک سری دگرگونی ها آغاز شده می باشد. در این مدت این حوزه به منزله یکی از عمده ترین موضوعات به ثبت رسیده و مستند سازی شده در عرصه مدیریت کسب و کار معرفی شده می باشد. این دگرگونی ها که بر پایه تغییرات اقتصادی، فن آوری، حقوقی و اجتماعی جهان و به ویژه تحت تاثیر تغییرات ساختاری، صنفی، جایگاه جغرافیایی یا انتظارات رو به رشد سازمان ها از منابع انسانی شکل گرفته، تأثیر و سهم منابع انسانی و شیوه های انجام کار را در سازمان دست خوش تغییر و تحول بسیار زیادی کرده می باشد(عباس پور، 1384،ص38).

1-3 اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش

  بشر از نظر تاریخی دو موج برجسته تحول را پشت سر گذاشته که هر یک به مقیاس وسیعی باعث تغییر در زندگی اش شده می باشد. اوّلین موج ، انقلاب کشاورزی بوده می باشد که هزاران سال به طول کشید؛ دومین موج، انقلاب صنعتی بود که سیصد سال طول کشید و چند سالی می باشد که تاریخ شاهد تولد موج سوم یا انقلاب ارتباطی اطلاعاتی می باشد. نماد نخستین تمدن، داس و بیل و زیر ساخت آن زمین بود؛ نماد دومین تمدن، خط مونتاژ و زیر ساخت آن کارخانه بود؛ سومین تمدن، کامپیوتر و زیر ساخت آن اینترنت و شبکه های ارتباطی می باشد. در گذشته عوامل تولید شامل : زمین، نیروی کار، مواد خام و سرمایه بود، امّا امروزه عوامل تولید شامل داده ها، اطلاعات، وسایل ارتباطی دانش می باشد. این گونه پیش بینی می گردد که تا دو دهه دیگر بشر موفق به درک موج چهارم که در آن همه امور امروز تغییر خواهد نمود، خواهد گردید. به این شکل موج چهارم دنیای مجازی می باشد که حد توسعه یافته ابزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات امروز در فضای سه بعدی می باشد که آثار محدودی از آن تا کنون در معرض دید قرار گرفته می باشد(الوین تافلر[7]، 1980).

تعداد صفحه :249

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان