برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشكده مهندسي

پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران محيط زيست

 

شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با بهره گیری از نرم‌افزار GMS

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا رخشنده‌‌رو

 

 

 

 

 

زمستان 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

 

شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با بهره گیری از نرم‌افزار GMS

 

به‌ کوشش

 

محمدمهدی يقطين

 

کنترل و نظارت بر میزان استخراج منابع آب زیرزمینی، بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جزء مناطق کم باران به حساب می‌آیند، یک اصل مهم و اساسی در بهره گیری پایدار از این منابع می باشد. هدف از انجام این پایان نامه، شبيه‌سازي جريان آب‌هاي زيرزميني دشت ایج با بهره گیری از نرم افزار GMS بود. همچنین نواحی گیرش بعضی چاه‌های مهم منطقه توسط کد MODPATH و شبیه‌سازی کیفی طریقه حرکت آلودگی در آب‌های زیرزمینی این دشت ناشی از وجود لندفیل فرضی با بهره گیری از کد MT3DMS در شرایط مختلف انجام گرفت. در نهایت در قسمت کمی مدلی به دست آمد که قادر می باشد با دریافت ورودی‌ها به صورت میانگین سالانه، وضعیت سطح آب زیرزمینی دشت، به همراه جهت جریان و سرعت آن را تا حد قابل قبولی پیش بینی کند. در قسمت کیفی نیز جهت حرکت و غلظت آلودگی برای مکان و زمان‌های مختلف به دست آمد. نتایج نشان داد که برای دو سلول مشخص، با دو برابر شدن نرخ نفوذ آلودگی به آب زیرزمینی، غلظت آلودگی در سلول شماره یک دو برابر و در سلول شماره دو بیش از دو برابر می گردد. همچنین اگر غلظت اولیه ماده آلاینده در لندفیل دو برابر گردد غلظت در سلول شماره یک و دو نیز دو برابر می شوند.

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                       صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………….                                2

1-2- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………                                             3

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..                                           4

1-4- نوآوری پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5      1-5- ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مدل‌هاي شبيه‌سازي کمی و کیفی جریان آب‌هاي زيرزميني

2-1- تعریف مدل آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….   7

2-2- انواع مدل‌‌ها…………………………………………………………………………………………………………………                                       8

2-2-1- مدل­‌های فیزیکی……………………………………………………………………………………………… 9

2-2-2- مدل‌‌های آنالوگ………………………………………………………………………………………………..   9

2-2-3- مدل­‌های ریاضی……………………………………………………………………………………………… 10

2-2-3-1- مدل­‌های تجربی…………………………………………………………………………………          11

2-2-3-2- مدل­‌های احتمالاتی…………………………………………………………………………..               12

2-2-3-3- مدل‌‌های علت ومعلولی……………………………………………………………………..                      12

2-3- نرم افزارهای مدل‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی…..                           15

عنوان                                       صفحه

 

2-3-1- MODFLOW……………………………………………………………………………………… 15

2-3-2- Visual MODFLOW………………………………………………………………………..                  16

2-3-3- MIKE SHE…………………………………………………………………………………………   17

2-3-4- FEFLOW…………………………………………………………………………………………….  17

2-3-5- CTRAN/W………………………………………………………………………………………… 18

2-3-6- MT3D………………………………………………………………………………………………….   18

2-3-7- MODPATH………………………………………………………………………………………. 19

2-3-8- Groundwater Modeling System; GMS……………………………………….   20

2-3-8-1- Map Module………………………………………………………………………..                     22

2-3-8-2- TIN Module…………………………………………………………………………                    23

2-3-8-3- 2D Scatter Point Module………………………………………………….                                              24

2-3-8-4- Solid Module………………………………………………………………………                       25

2-3-8-5- 3D Scatter Point Module ………………………………………………..    25

2-3-8-6- Modflow……………………………………………………………………………….           26

2-4- مبانی فیزیکی و معادلات حاكم بر جريان آب زيرزميني……………………………………….  27

2-4-1- قانون دارسي………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2- معادله پيوستگي……………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3- حل معادلات حاكم بر جريان در آب‌هاي زيرزميني……………………………………..    33

2-4-3-1- روش عناصر محدود…………………………………………………………………………                    34

2-4-3-2- روش تفاضلات محدود……………………………………………………………………..                        34

2-5- آلودگي آب‌هاي زيرزميني……………………………………………………………………………………… 41

2-5-1- منابع آلودگي آب‌هاي زيرزميني……………………………………………………………………                       41

 

عنوان                                       صفحه

 

2-5-2- حرکت آلودگی در آبهای زیرزمینی……………………………………………………………….                            43

2-5-2-1- حرکت همراه با جریان……………………………………………………………………..                        44

2-5-2-2- انتشار هیدرودینامیکی……………………………………………………………………..                44

2-5-2-3- تأخیر…………………………………………………………………………………………………   46

2-5-2-4- واکنش شیمیایی……………………………………………………………………………….          47

 

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

3-1- مروري بر مطالعات گذشته‌‌……………………………………………………………………………………..     49

 

فصل چهارم: روش پژوهش

4-1- محدوده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………… 61

4-1-1- هواشناسی……………………………………………………………………………………………………….                                              62

4-1-2- ایستگاه‌های هواشناسی…………………………………………………………………………………..     63

4-1-3- دما……………………………………………………………………………………………………………………                                     66

4-1-4- باران…………………………………………………………………………………………………………………                                      68

4-1-5- تبخیر……………………………………………………………………………………………………………….                                        69

4-2- زمین‌شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………   71

4-3- مراحل ساخت و آماده سازي مدل منطقه مورد مطالعه…………………………………………. 74

4-3-1- مدل مورد بهره گیری در اين مطالعه…………………………………………………………………..                          74

4-3-2- تهيه مدل مفهومي………………………………………………………………………………………….. 76

4-3-3- شبکه بندی مدل……………………………………………………………………………………………. 77

4-3-4- اعمال توپوگرافي سطح و كف آبخوان به محدوده مدل………………………………….  78

4-3-5- اعمال شرايط مرزي به محدوده مدل……………………………………………………………..                                   80

عنوان                                       صفحه

 

4-3-6- اعمال سطح آب نظاره­اي…………………………………………………………………………….                   82

4-3-7- هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه آبخوان………………………………………………………                                        84

4-3-8- برآورد ميزان تغذيه سطحي…………………………………………………………………………….                 87

4-3-9- ايجاد لايه اطلاعاتي مربوط به پيزومترها………………………………………………………..                                   87

4-4- اجرا و واسنجي مدل……………………………………………………………………………………………….. 87

4-5- آناليز حساسيت………………………………………………………………………………………………………..                                              92

4-6- مدل کيفي……………………………………………………………………………………………………………….                                         92

4-6-1- تعیین ناحیه گیرش چاه‌های با اهمیت…………………………………………………………..                                    93

4-6-2- اثر احداث یک لندفیل فرضی…………………………………………………………………………                     94

 

فصل پنجم: نتایج وبحث

5-1- نتايج واسنجي مدل در شرايط پايدار………………………………………………………………………                      98

5-1-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………………  98

5-1-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی ……………………………………………..   99

5-1-3- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان…………………………………………………………….                                 100

5-1-4- مقادير محاسباتي و مشاهداتي سطح آب زيرزميني……………………………………. 101

5-2- نتايج واسنجي مدل در شرايط ناپايدار…………………………………………………………………                         103

5-2-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………….. 103

5-2-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر آبدهی ویژه………………………………………………  104

5-2-3- مقادير محاسباتي و مشاهداتي سطح آب زيرزميني…………………………………..  105

5-2-4- مقادیر خطا در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………….                     108

5-2-5- بیلان……………………………………………………………………………………………………………                                            108

5-3- واکاوی حساسیت…………………………………………………………………………………………………….. 110

عنوان                                       صفحه

 

5-3-1- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی…………………..           110

5-3-2- حساسیت مدل نسبت به پارامتر آبدهی ویژه……………………………………………..   110

5-3-3- حساسیت مدل نسبت به پارامتر تغذیه سطحی…………………………………………    111

5-4- صحت سنجي………………………………………………………………………………………………………..                                            112

5-5- نتایج مدل‌سازی کیفی…………………………………………………………………………………………. 115

5-5-1- تعیین ناحیه‌ گیرش چاه‌های مهم………………………………………………….                                            115

5-5-1-1- نتایج مطالعه چند چاه……………………………………………………………………                           116

5-5-2- نتایج شبیه‌سازی لندفیل فرضی………………………………………………………………….                            119

5-5-2-1- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی………………………….     119

5-5-2-2- طریقه پخش و انتقال آلودگی ………………………………………………………….                                         120

 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..                                              139

6-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….                                      140

  • فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 141
  • چکیده به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان و شماره                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1: جایگاه ایستگاه‌های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………….63

جدول 4-2: معادلات گرادیان‌های ما‌هانه حرارتی محدوده……………………………………………………..67

جدول 4-3: متوسط دمای ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده ایج                 (درجه سانتیگراد)………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 4-4: متوسط بارش ما‌هانه و سالانه در ایستگاه معرف، دشت و ارتفاعات محدوده ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-5: متوسط تبخیر ما‌هانه محدوده به تفکیک دشت و ارتفاعات محدوده مطالعاتی ایج (میلیمتر)…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-6: مقدار هدايت هيدروليکي تشکيلات مختلف………………………………………………………. 85

جدول 4-7: مقدار آبدهي ويژه تشکيلات مختلف…………………………………………………………………….86

جدول 5-1: مقادیر بیلان جریان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در طول دوره واسنجی شرایط ناپایدار (سال‌های آبی 1390-1388)………………………………………………………………………. 109

جدول 5-2: طول کمینه، متوسط و بیشینه محدوده‌ی گیرش مهمترین چاه آب شرب شهر ایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

جدول 5-3: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره یک…….118

جدول 5-4: طول کمینه، بیشینه، متوسط و مساحت محدوده‌ی گیرش چاه شماره دو………118

 

 

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                       صفحه

 

شکل 2-1- تقسیم بندی مدل‌های آب زیرزمینی …………………………………………………………………… 8

شکل 2-2- نحوه تغییرات هد در ستون ماسه در آزمایش دارسی ……………………………………….. 28

شکل 2-3- جریان ورودی و خروجی از المان حجمی …………………………………………………………. 30

شکل 2-4- هیدروگراف برای سلول i, j, k …………………………………………………………………………… 39

شکل 4-1- جایگاه دشت ایج فارس …………………………………………………………………………………… 62

شکل 4-2- جایگاه چاه‌های بهره برداری و مشاهداتی منطقه مورد مطالعه ………………………..77

شکل 4-3- شبکه بندی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 78

شکل 4-4- نقشه DEM توپوگرافی سطح زمین منطقه مورد مطالعه ………………………………… 79

شکل 4-5- نقشه DEM رقوم ارتفاعی سنگ بستر منطقه مورد مطالعه ……………………………. 80

شکل 4-6- هیدروگراف واحد دشت ایج طی سال‌های 1375-1391 ……………………………….. 83

شکل 4-7- نقشه سطح آب (متر) مهرماه 1388 دشت مورد مطالعه ………………………………… 83

شکل 4-8- میله رنگی نمایانگر خطای واسنجی …………………………………………………………………. 90

شکل 4-9- محل دفن زباله فرضی برای منطقه مورد مطالعه …………………………………………… 94

شکل 5-1- نقشه زون‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر هدايت هيدروليکي (متر بر روز) طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) …………………………………………….. 98

شکل 5-2- نقشه زون ‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر تغذیه سطحی (متر بر ماه) طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………… 99

شکل 5-3- نقشه توزيع سطح ايستابي به دست آمده طي کاليبراسيون مدل در شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

شکل 5-4- جهت حرکت جریان آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه …………………………… 101

شکل 5-5- مقادير محاسباتي و مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه‌هاي مشاهداتي مختلف محدوده مطالعاتي در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………. 102

شکل 5-6- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) ……………………………………………………………………………………………… 102

شکل 5-7- مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي پیش روی مقادير باقي‌مانده (تفاوت مقادير محاسباتي و مشاهداتي) در دوره واسنجي شرايط پايدار (مهرماه 1388) …………………………. 103

شکل 5-8- نقشه زون‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر هدايت هيدروليکي (متر بر روز) طي کاليبراسيون مدل در شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………………. 104

شکل 5-9- نقشه زون ‌بندي و مقادير به دست آمده براي پارامتر آبدهي ويژه طي کاليبراسيون مدل در شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ……………………………………………………… 105

شکل 5-10- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره یک در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………….. 106

شکل 5-11- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره دو در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ………………. 106

شکل 5-12- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره سه در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) …………….. 107

شکل 5-13- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره چهار در طول دوره واسنجي شرايط ناپايدار (سال‌های آبي 1390-1388) ………….. 107

شکل 5-14- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیکی …………………… 110

شکل 5-15- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر آبدهی ویژه ……………………………… 111

شکل 5-16- حساسیت مدل نسبت به تغییرات پارامتر تغذیه سطحی …………………………… 112

شکل 5-17- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره یک در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………. 113

شکل 5-18- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره دو در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) ……………………………………. 113

شکل 5-19- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره سه در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………… 114

شکل 5-20- مقادير محاسباتي پیش روی مقادير مشاهداتي بار هيدروليکي در چاه نظاره‌اي شماره چهار در طول دوره صحت سنجی (سال آبي 1391-1390) …………………………………. 114

شکل 5-21- محدوده گیرش چاه‌های با اهمیت منطقه مورد مطالعه پس از گذشت بیست سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

شکل 5-22- ناحیه گیرش چاه آب شرب شهر ایج پس از گذشت ده سال ………………………. 117

شکل 5-23- ناحیه گیرش دو چاه نمونه در دشت ایج ……………………………………………………… 118

شکل 5-24- مکان‌یابی حرکت ذرات شیرابه در آب زیرزمینی ناشی از وجود لندفیل ……… 119

شکل 5-25- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شکل 5-26- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

شکل 5-27- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

شکل 5-28- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار) ……………………………………………………………………………………………………………. 123

شکل 5-29- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 123

شکل ‏05-30- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124

شکل 5-31- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 124

شکل 5-32- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 125

شکل 5-33- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

شکل 5-34- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

شکل 5-35- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 126

شکل 5-36- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش و انتشار) …………………………………………………………………………………………………………… 127

شکل 5-37- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از یک سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………… 127

شکل 5-38- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پنج سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

شکل 5-39- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از پانزده سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 128

شکل 5-40- چگونگي توزيع ابر آلودگي ناشي از شيرابه آلاينده محل دفن زباله فرضي در آب زيرزميني در شرایط نرخ نفوذ کم (مدت زمان: پس از بیست و هشت سال، مکانيسم انتقال جرم: پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………….. 129

شکل 5-41- توزیع ابر آلودگی پس از گذشت بیست و هشت سال در شرایط نرخ نفوذ زیاد و مکانیسم انتقال پخش و انتشار به همراه جایگاه چاه شماره شش ……………………………………. 130

شکل شماره 5-42- جایگاه سلول‌های دلخواه مورد نظر جهت مطالعه جزئی تر نتایج تغییر غلظت شیرابه در طول زمان ………………………………………………………………………………………………… 131

شکل 5-43- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 132

شکل 5-44- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 133

شکل 5-45- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134

شکل 5-46- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 20000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 134

شکل 5-47- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 135

شکل 5-48- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ بالا، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 136

شکل 5-49- نمودار غلظت-زمان سلول شماره یک در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی …………………………………………………………………. 136

شکل 5-50- نمودار غلظت-زمان سلول شماره دو در شرایط نفوذ کم، غلظت اولیه آلودگی 30000ppm و دو نوع مکانیسم انتقال آلودگی ………………………………………………………………… 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

 

 

 

 

1-1-پیشگفتار

 

آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده می باشد (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب می باشد و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل بهره گیری می باشد. از همین 2% آب شیرین، بیش از ۹۰% به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌ می باشد (Davie, 2002). به علاوه، منابع آب شیرین به گونه یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده‌اند. در حال حاضر، 60% کل منابع آب شیرین در 9 کشور جهان هست؛ پیش روی حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه‌اند که بعضی از آن‌ها تقریباً به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8#cite_note-autogenerated4-9). طبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2006:

  • 1/1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛
  • 6/2 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند؛
  • 700 میلیون نفر در 43 کشور با مشکل کمبود پیوسته‌ی آب مواجه‌اند؛

پس، نحوه و چگونگی بهره گیری از منابع آب موجود در اکوسیستم طبیعی در سال‌های اخیر موضوع بحث و مطالعه علوم مختلف بوده می باشد. امروزه مدیریت منابع آب[1] با در نظر گرفتن واکاوی همزمان سیستم‌های آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی و مطالعه اثرات متقابل این منابع بر یکدیگر که از آن با نام مدیریت تلفیقی[2] منابع یاد می گردد، به عنوان روش مناسب کارآمد مدیریتی در زمینه شناخت و برنامه ریزی هیدروسیستم‌ها مطرح می گردد.

 

[1] Water Resource Management

[2] Conjunctive Management

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :190