گرایش : شهری

عنوان :   ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری

ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن

استاد راهنما

دکتر غلامرضا کاظمیان

استاد مشاور

دکتر میرعلی سیدنقوی 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن می باشد از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای می باشد. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این پژوهش به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با بهره گیری از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده می باشد. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری پژوهش کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن بهره گیری گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب می باشد، اما از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، اما در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول: طرح و کلیات پژوهش.. 1

مقدمه. 2

1-1-اظهار مسئله. 3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

3-1- اهداف پژوهش.. 8

4-1- پرسش های پژوهش.. 8

5-1- نوع و روش پژوهش.. 9

6-1- روش گردآوری اطلاعات.. 9

7-1- قلمرو پژوهش.. 9

8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش.. 9

9-1-مراحل انجام پژوهش.. 11

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 10

مقدمه. 11

1-2- ارزیابی عملکرد. 12

1-1-2-تعریف ارزیابی عملکرد. 12

2-1-2- فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد. 13

3-1-2- چرا بایستی عملکرد را بسنجیم؟ 13

4-1-2- عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان. 14

5-1-2-اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. 14

6-1-2- اهداف سیستم های ارزیابی عملکرد در شهرداری ها 15

7-1-2-فرآیند ارزیابی عملکرد. 15

8-1-2- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد. 16

9-1-2- دیدگاه های ارزیابی عملکرد. 16

2-2- مدل های ارزیابی عملکرد. 18

1-2-2-مدل جایزه ی دمینگ… 18

1-1-2-2-معیارهای اصلی مدل دمینگ… 18

2-2-2-مدل بنیاد کیفیت اروپا 19

3-2-2- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج. 21

4-2-2-مدل کارت امتیازی متوازن. 22

1-4-2-2-ویژگیهای کارت امتیازی متوازن. 23

2-4-2-2-مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن. 24

3-4-2-2-منظرهای کارت امتیازی متوازن. 24

4-4-2-2-شاخص های کارت امتیازی متوازن. 26

5-4-2-2-مدل کارت امتیازی در بخش عمومی و غیرانتفاعی.. 28

5-2-2- مدل تعالی کسب و کار کانجی.. 28

6-2-2- علت های انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق.. 32

3-2- پیشینه پژوهش و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری.. 34

1-3-2-پیشینه داخلی پژوهش.. 34

1-1-3-2- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران. 34

2-1-3-2- طراحی نظام ارزیابی عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. 34

3-1-3-2- طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران. 35

4-1-3-2- ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 36

5-1-3-2-ارزیابی عملکرد سازمان با بهره گیری از مدل تعالی کسب و کار کانجی.. 36

6-1-3-2- ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن. 36

2-3-2- پیشینه خارجی پژوهش.. 36

1-2-3-2- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها 36

2-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری پرتوریا 38

3-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت.. 42

3-3-2-جمع بندی مطالعه ی تطبیقی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها 47

4-2-معرفی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. 48

1-4-2- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری.. 48

2-4-2-هدف معاونت شهرسازی و معماری.. 49

3-4-2- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 50

5-2- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق.. 53

6-2- طرح جامع شهر تهران. 54

7-2- برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران. 55

8-2- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران. 57

9-2- تعریف معیار و شاخص… 59

1-9-2-تعریف معیار 59

2-9-2- تعاریف و ویژگی هاي شاخص… 59

10-2-مدل مفهومی و مدل تحلیلی پژوهش.. 60

اختصار. 64

فصل سوم : روش شناسي پژوهش.. 67

مقدمه. 68

1-3-روش تحقيق.. 68

2-3-جامعه آماري.. 69

3-3-نمونه آماری.. 69

4-3-روش نمونه گیری.. 70

5-3-ابزار جمع آوري اطلاعات.. 71

6-3-مقیاس اندازه گیری.. 71

7-3-روايي و پايايي ابزار 72

8-3-معرفی دو منطقه ی 7 و 10 شهرداری تهران. 73

1-8-3-معرفی منطقه 7 شهرداری تهران. 73

2-8-3-معرفی منطقه 10 شهرداری تهران. 74

10-3-روش هاي آماري مورد بهره گیری 75

11-3-ارتباط سوالات پرسشنامه با  سوالات پژوهش و شاخص ها 76

اختصار. 79

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 81

مقدمه. 82

1-4-آمار توصیفی.. 83

1-1-4- توصيف دادههاي جمعيت شناختي شهروندان. 83

1-2-4- توصيف دادههاي جمعيت شناختي متخصصان و کارشناسان. 87

3-2-4- سن.. 87

2-4-آمار استنباطی.. 91

1-2-4- پاسخ به سوالات تحقيق از منظر شهروندان. 92

2-2-4-نتيجه گيري آزمون پرسش های پژوهش از منظر شهروندان: 96

3-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 7. 97

4-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 10. 97

5-2-4- آزمون پرسش هاي پژوهش مربوط به کارشناسان و متخصصين.. 98

6-2-4-نتيجه گيري آزمون پرسش ها از منظر کارشناسان: 102

7-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه 7. 103

8-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه 10. 103

9-2-4- الويت بندي عملکرد معاونت شهرسازي و معماري از منظر کارشناسان / پاسخ به  سوال باز پژوهش.. 104

1-9-2-4- الويت بندي عملکرد معاونت شهرسازي و معماري از منظر کارشناسان منطقه 7/ پاسخ به  سوال باز پژوهش.. 104

2-9-2-4- الويت بندي عملکرد معاونت شهرسازي و معماري از منظر کارشناسان و متخصصين منطقه 10/ پاسخ به  سوال باز پژوهش  105

10-2-4- پاسخ به سوال اصلی پژوهش از نظر شهروندان و کارشناسان معاونت شهرسازی منطقه 7. 107

12-2-4- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه 7. 110

13-2-4- الویت بندی مولفه  های پژوهش در منطقه 7. 110

14-2-4- الویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در منطقه 10. 111

15-2-4- الویت بندی شاخص های پژوهش در منطقه 10. 111

16-2-4-ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد کارت امتیازی کانجی.. 112

اختصار. 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 110

مقدمه. 111

1-5- اختصار  نتایج تحقيق.. 111

1-1-5-پاسخ به سوالات پژوهش  و تحليل يافته ها 114

2-5- محدوديت هاي تحقيق.. 119

3-5- ارائه راهکارها و پيشنهادها 120

4-5- پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده 124

اختصار. 124

منابع. II

پيوست‌ شماره یک… VI

( پرسشنامه پژوهش) VI

مقدمه

محققان علم مدیریت عقیده دارند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با در نظر داشتن سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین جایگاه و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی‌کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان بهره گیری می کنند. به بیانی دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.

با گذشت زمان بعضی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به توسعه ی سیستم هایی زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آن نبودند را اندازه می گرفت. بسیاری از  سازمان ها از این سیستم ها در کنار حسابداری  برای سنجش عملکرد بهره گیری می نمودند اما ترکیب این دو سیستم نیز نمی تواند به گونه کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری نماید.

لذا سازمان ها به سیستمی نیاز خواهند داشت تا علاوه بر اندازه گیری تمامی ابعاد سازمان، میزان موفقیت سازمان در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نمایند.

کارت امتیازی کانجی[1] ابزاری جدید جهت تکمیل شاخص های اندازه گیری عملکرد سازمان می باشد. کارت امتیازی میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط مستقر کرده و شامل مجموعه ای از ابعاد ارزیابی عملکرد، شامل بعد ارزش ذینفع، رضایت ذینفع، تعالی فرآیندها و یادگیری سازمانی می باشد که از استراتژی سازمان ناشی شده اند.

در این فصل به تشریح و اظهار مساله پژوهش و اهمیت آن پرداخته می گردد و در ادامه به اظهار اهداف پژوهش و پرسش های آن پرداخته و در انتها تعاریف عملیاتی واژه های پژوهش و مراحل فرآیند پژوهش آورده شده می باشد.

1-1-اظهار مسئله

با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته می باشد. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور نمود. از آنجاییکه  همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، در نظر داشتن نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار مهم می باشد و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد گردید.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 9:1388) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد زیرا که این حوزه به شدت نیازمند صرف منابع گوناگون اعم از منابع مالی، زمانی، اطلاعاتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی می باشد و در رسیدن به چشم انداز و اهداف عملیاتی طرح های توسعه شهری هم زیرا طرح جامع می تواند بسیار موثر واقع گردد. در مورد شهر تهران هم که بزرگترین کلانشهر کشور می باشد و هم پایتخت ایران اهمیت پرداختن به چگونگی عملکرد حوزه شهرسازی اهمیتی دو چندان دارد .

نظارت و ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین فعالیت ها در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی و عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف اجرایی مربوطه و هم چنین میزان تحقق اهداف کمی و کیفی آن پروژه صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد نیز سنجش موفقیت مدیریت و سازمان در تطبیق با ضوابط و مقررات و اهداف مقرر در برنامه توسعه می باشد. در شهرداری تهران به گونه نسبی برنامه اجرایی ، توسعه متناسب و فراگیر و ساز و کارهای علمی ارزیابی، ارزیابی ای که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،9:1388) و لذا به علت فقدان روش ها و دستوالعمل های تامین کننده کارایی و اثربخشی سازمان شهرداری، منابع در معرض مخاطره و خسارت جدی قرار دارند. از آنجا که حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و حوزه ها یا به تعبیری موضوعات استراتژیک اهمیت قابل توجهی در شناخت و تحقق اهداف شهرداری دارند و راهنمای تخصیص منابع و برنامه های بخش ها در طی برنامه ریزی می باشند، لذا در این پژوهش به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پرداخته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راهبری و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، طرح های شهرسازی و معماری، عمران شهری و هم چنین راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های تفصیلی، طرح های بهسازی و نوسازی(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،161:1392) و سایر طرح های مربوطه مانند وظایف خطیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران می باشد که اجرای این طرح ها سهم زیادی در تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران دارد. مانند آرمان های سند چشم انداز، پیش بردن تهران به سویی می باشد که در افق 1404 شهری سرسبز و زیبا،شاداب و سرزنده، دارای ساختار و زیرساخت های مناسب و سرانجام شهری با اصالت و هویت اسلامی-ایرانی در منطقه شکل گرفته باشد.چنین هدفی در گرو ارتقای کیفیت شهرسازی و معماری شهر با ساماندهی نماها، سیما و منظر شهر همراه با اصول ایمنی و زیبایی و انسجام بخشی به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست می باشد. در این راستا از یک سو شهرداری تهران متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایی شناختی و کارکردهای زندگی شهری می باشد و از سوی دیگر ابزار لازم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری، نظارت بر استقرار کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری می باشد، (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران،160:1392) و این موضوعات در گستره وظایف معاونت شهرسازی شهرداری قرار می گیرند.

پیش تر اظهار گردید که همه سازمان ها مانند معاونت شهرسازی شهرداری برای توسعه، رشد و پایداری به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهد.  لازم می باشد توجه گردد که در سیستم های عمومی کشور در بخش هایی که مربوط به تخصیص ورودی به سیستم ها می باشد، نظارت و کنترل هایی را اعمال و دستگاه های نظارتی و کنترلی برای این مهم طراحی شده اند اما بعد از تخصیص امکانات هیچ گونه نظارتی در فرآیند تبدیل ورودی(منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی) به خروجی(اهداف طراحی شده برای تبدیل ورودی ها به خروجی مورد نظر) وجود ندارد.(فقیهی،1387)

با در نظر داشتن اینکه ارزیابی عملکرد سالیانه حوزه های شهرسازی و معماری یکی از ماموریت های اصلی شهرداری در این حوزه می باشد، اهمیت ارزیابی عملکرد برای این معاونت بیشتر می گردد و با در نظر داشتن وجود خلا ارزیابی جامع و همه جانبه در معاونت شهرسازی، در این پژوهش به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی با بهره گیری از یکی از مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته خواهد گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با نگاهی به ارزیابی عملکرد سازمان ها در کسب و کار امروزی به این نتیجه می رسیم که با تمرکز صرف بر اطلاعات مالی نمی توان سیستم ارزیابی عملکرد اثربخشی داشت. کاپلان و نورتون با تحقیقاتی که انجام دادند مشکل سیستم های ارزیابی را اتکای این سازمانها به معیارهای مالی دیده اند. آنها متوجه شدند که بسیاری از راه های اصلاح عملکرد در کوتاه مدت با در نظر داشتن شاخص های مالی می تواند آینده سلامت سازمان را به خطر بیاندازد. با در نظر داشتن این نتایج این دو محقق روش کارت امتیازی متوازن را ارائه کردند. اين رويكرد علاوه برتشخيص نقاط ضعف و مبهم رويكرد مديريتي پيشين، راهكاري جديد را براي سازمانها تجويز مي كند؛ راهكاري كه تعيين مي نمايد چه معيارهايي درسازمان بايد اندازه گيري شوند تا ديدگاه مالي متوازن گردد.كارت امتيازي متوازن، مجموعه اي به دقت انتخاب شده از معيارهاي قابل سنجش و اندازه گيري می باشد كه از استراتژي سازمان استخراج مي گردد. اين معيارها به عنوان ابزاري مفيد در اختيار مديران قرار مي گيرند تا برخورد مناسبی با كاركنان و سهامداران و مشتریان در راستاي ماموريت، و اهداف استراتژيك سازمان داشته باشند.(نجاتی،1386) و بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شوند.

اظهار گردید که عملکرد سازمان بایستی برای شناسایی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی واقع گردد و برای این کار به گونه نمونه مدلهای جایزه کیفیت اروپا ، جایزه مالکوم بالدریج ، مدل تعالی سازمان ، مدیریت کیفیت فراگیر ،کارت امتیازی متوازن وکارت امتیازی کسب و کار کانجی مورد بهره گیری قرار می گیرند. از آنجا که روش کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی کانجی بر پیشرفت همزمان ابعاد متفاوت تاکید دارند لذا آغاز بر آن شدیم که در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد بهره گیری گردد اما در نهایت پس از تصویب پروپوزال و با مطالعه و مطالعه بیشتر روش کارت امتیازی کانجی برای ارزیابی عملکرد شهرداری انتخاب و بهره گیری گردید. علت انتخاب روش، نو بودن و تازه بودن این روش و همین گونه جامع تر بودن روش کارت امتیازی کانجی می باشد. در این روش نکاتی که از دید کارت امتیازی متوازن مغفول مانده نیز مورد توجه قرار گرفته می باشد، به عنوان مثال در این روش فقط مشتریان سازمان مدنظر قرار ندارند بلکه تمامی ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان مورد توجه اند. در این روش کوشش می گردد تا متغیرهای بیشتری مطالعه گردد.

همانطور که پیش تر اظهار گردید با در نظر داشتن اهمیت حوزه شهرسازی در تحقق افق چشم انداز 1404 شهر تهران و تحقق طرح جامع تهران از سویی و با در نظر گرفتن حجم زیاد منابع گوناگونی که در این معاونت صرف می گردد از دیگر سو و تاثیری که عملکرد معاونت شهرسازی در بهبود کیفیت شهر و شهرسازی دارد، نیاز به ارزیابی عملکرد چند بعدی و جامعی که بتواند کارایی و اثربخشی برنامه های معاونت، فرآیندها و نیروی انسانی را مشخص نماید بیشتر می نماید، پس در پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران با بهره گیری از روش کارت امتیازی کانجی در دو منطقه شهر تهران از منظر شهروندان و کارشناسان انجام خواهد گردید.و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه خواهد گردید. دو منطقه شهر که مورد مطالعه قرار خواهند گرفت مناطق 7 و 10 می باشند. علت انتخاب دو منطقه این می باشد که بتوان عملکرد شهرداری را از هر چهار بعد کارت امتیازی کانجی یعنی رضایت ذینفعان، تعالی فرآیندها، ارزش ذینفعان و یادگیری سازمانی در دو منطقه شهر که به لحاظ جایگاه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر متفاوت هستند ارزیابی و مقایسه نمود.

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

هر نظامی برای آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتها و نتایج عملکرد خود در محیط های پیچیده و پویا نیازمند برقراری سیستم های مناسب ارزیابی عملکرد برای رسیدن به برتری رقابتی می باشد . زیرا که فقدان چنین سیستمی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی نظام بوده که نهایتاً مرگ سازمانهای باز، پویا و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت.(فقیهی،1387) رسیدن به این آگاهی خود مستلزم بهره گیری از سیستم های ارزیابی عملکرد مناسب و کارآمد در سازمان ها می باشد.

ارزیابی عملکرد حساس و پیچیده می باشد زیرا که این امر می تواند باعث افزایش انگیزه یا تخریب روحیه و افت کارایی گردد و از این جهت پیچیده که اغلب دسترسی به شاخص های عینی و کمیت پذیر برای فعالیتها دشوار می باشد.

تعداد صفحه :152

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان